Gemeente Den Helder

12-02-2003
Openbare kennisgevingen week 7
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-De Keizerskroon 26, voor het legaliseren van een berging bij de recreatiewoning (ontvangen 29 januari 2003);

-Doorzwin 3308, voor het maken van een extra verdieping op de aanbouw van de woning (ontvangen 30 januari 2003);

-Bremstraat 22, voor het maken van een erker aan de voor- en zijgevel van de woning (ontvangen 30 januari 2003);

-Doorzwin 2804, voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning (ontvangen 30 januari 2003);
-Doorzwin 4327, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (ontvangen 30 januari 2003);

-Bassingracht 109, voor het uitbreiden van de woning en het bouwen van een berging achter deze woning (ontvangen 30 januari 2003);
-Scheldestraat (bij de gymzaal en de parkeerplaats achter Albert Heijn), voor het plaatsen van units voor een kinderdagverblijf voor de termijn van 3 jaar (ontvangen 30 januari 2003);
-Javastraat 47, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 31 januari 2003);

-Landbouwstraat 10, voor het uitbreiden van de verdieping van de woning (ontvangen 31 januari 2003);

-Nieuwstraat 5, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 3 februari 2003);

-Ooievaarstraat 31, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning (ontvangen 3 februari 2003);
-Parkstraat 24, voor het bouwen van een berging met een carport bij de woning (ontvangen 4 februari 2003);

-Bassingracht 30, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 4 februari 2003);

-J. Roggeveenstraat 29, voor het wijzigen/vergroten van de kap op de woning (ontvangen 5 februari 2003);

-Oostslootstraat 12, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 5 februari 2003);

-Oostoeverweg 18, voor het bouwen van een bedrijfspand (ontvangen 6 februari 2003);

-Vogelzand 2406, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning ontvangen 6 februari 2003).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een bouwvergunning verleend voor:
-Krugerstraat 32, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 30 januari 2003);

-Reggestraat 28, voor het vervangen van de buitenkozijnen van het schoolgebouw (verzenddatum 30 januari 2003);

-Middenvliet 15, voor het herbouwen van de garage/berging bij de woning (verzenddatum 30 januari 2003);

-Schout en Schepenenstraat 2, 2a, 4 en 4a, voor het bouwen van vier woningen (verzenddatum 31 januari 2003);

-Treilerstraat 47, voor het veranderen van de entree van de woning (verzenddatum 4 februari 2003);

-J. van der Veerstraat 16, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 6 februari 2003);

-Petrus Planciusstraat 39, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning (verzenddatum 7 februari 2003);
-Oostoeverweg 17, voor het maken van een overkapping aan het bedrijfspand (verzenddatum 7 februari 2003).
Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet, kan bij de President van de rechtbank in Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor
-Nieuweweg 17, voor het gedeeltelijk slopen van de bedrijfsruimte (verzenddatum 4 februari 2003).

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om bouwvergunning ontvangen voor

-Boeierstraat 10, voor het maken van een kap op de woning. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3, lid 6 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Nieuw Den Helder 1970, derde herziening".
Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u deze vanaf vrijdag 14 februari 2003 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.
De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Monumentenweg 1988
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen voor

- Kerkgracht 1, voor het veranderen van het v.m. kantoorgebouw in een woongebouw met 14 appartementen, 7 garageboxen, 6 bergingen, 8 parkeerplaatsen en een fietsenrek.
Het verzoek ligt met ingang van 14 februari 2003 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer in het stadhuis, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Lastgevingen
Op sommige plekken in de stad staan langs de openbare weg gedurende langere tijd voertuigen en wrakken die daar niet horen. Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren daarvan hun eigendom binnen een week van de openbare weg te verwijderen. Het gaat om:
-de trailer met de mal van een sloep erop, die staat aan het Louisehof, bij de ingang van de Jan in t Veltstraat;
- de oude vouwwagen, die staat aan het Louisehof tegenover nummer 37;
- de aanhangwagen met onleesbaar kenteken, die staat aan de Oostslootstraat op de grote parkeerplaats.
Als deze lastgevingen niet worden nagekomen, laten burgemeester en wethouders de voertuigen op kosten van de eigenaren verwijderen. De voertuigen worden gedurende drie maanden opgeslagen; de eigenaren kunnen ze dan ophalen. Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, van maandag tot en met woensdag tijdens kantoortijden, telefoon 671890 of 671286.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben een verklaring afgegeven voor het verwijderen van enkele bestaande bedrijfsloodsen en die te vervangen door nieuw te bouwen bedrijfsloodsen aan de Nieuweweg 17. Dit volgens artikel 8.19 van de Wet Milieubeheer en gelet op artikel 8.19, het vijfde en zevende lid onder b van de Wet Milieubeheer (volgens de artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer).
U kunt tegen de verklaring bezwaar maken op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. U kunt uw bezwaarschrift voorzien van een motivatie binnen zes weken na publicatie indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, postbus 36, 1780 AA Den Helder. Uw bezwaarschrift bevat in ieder geval:

- uw naam en adres;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het verklaring waartegen u bezwaar is gericht;
- de gronden van uw bezwaar.
Uw bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Bent u van mening dat, gelet op uw belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist is, kunt u deze voorziening aanvragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
De verklaring en andere ter zake doende stukken liggen vanaf 14 februari tot 27 maart ter inzage op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. Indien u dit wenst kunt u op de stukken een mondelinge toelichting krijgen.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een melding van voorgenomen kap ontvangen voor:

- Doorzwin 2141, voor het kappen van een wilg achter de woning.
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen voor:

- Wierbalg 1507/1508, voor het kappen van een conifeer voor de woning;
Bremstraat 44/46, voor het kappen van een populier op de erfafscheiding;

- Stadhuistuin, voor het kappen van een berk, drie coniferen, een alnus, zeventien meidoorns en zes pinus, in verband met herinrichting van de stadhuistuin.
Zienswijzen over (een van) deze vergunningen kunt u schriftelijk voor donderdag 20 februari 2003 indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor:
- Spechtstraat 1, voor het kappen van een iep naast de woning, met een herplantverplichting;

- Merwedestraat 24, voor het kappen van een den achter de woning;
- P. Mulderplantsoen 127, voor het kappen van twee wilgen en een esdoorn voor de woning en het kappen van vier populieren achter de woning.
Bezwaar tegen het verlenen van (een van) deze vergunningen kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u bij de Milieudienst inzien.

DEN HELDER, 13 februari 2003.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
J. van der Mark, secretaris.
« terug

Deel: ' Openbare kennisgevingen week 7 Den Helder '
Lees ook