Gemeente Den Helder

19-02-2003
Openbare kennisgevingen week 8
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Duinweg 9, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 7 februari 2003);

-J.C. Rijpstraat 14, voor het gedeeltelijk vernieuwen van de voorgevel van de woning (ontvangen 7 februari 2003);

-Zanddijk, voor het bouwen van bergingen op villapark Duinopgangh (ontvangen 10 februari 2003);

-Wierbalg 1995, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 10 februari 2003);

-Van Foreestweg, tussen nummer 107 en 109 voor het bouwen van een woning (ontvangen 11 februari 2003);

-Industrieweg 8a, voor het herindelen van het bedrijfspand (ontvangen 11 februari 2003);

-Vogelzand 3512, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 11 februari 2003);

-Middenvliet 2a, voor het uitbreiden van het bedrijfspand (ontvangen 12 februari 2003);

-Bassingracht 122, voor het wijzigen en vergroten van de kap op de woning (ontvangen 13 februari 2003).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestaan meldingsplichtig bouwwerk Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:
-Kraaiheide 2, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de recreatiewoning (verzenddatum13 februari 2003). Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-Langevliet 16, voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte (verzenddatum 11 februari 2003);

-Van Foreestweg 113, voor het bouwen van een woning (verzenddatum 12 februari 2003);

-Zwanenbalg 1119a, voor het bouwen van een woning (verzenddatum13 februari 2003);

-Beukenkampstraat 48, voor het uitbreiden en herinrichten van de verdieping (achterzijde) van de woning (verzenddatum13 februari 2003);


-Keizerstraat 44-46, voor het verbouwen van het winkelpand (verzenddatum13 februari 2003);

-Doorzwin 2804, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 13 februari 2003);
-H.A. Lorentszstraat 212, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 13 februari 2003); terwijl van rechtswege bouwvergunning is verleend voor:
-Weststraat 1 (Oude Rijkswerf Willemsoord), voor het herinrichten van gebouw 51 tot een bioscoop/amusementshal (verzenddatum 11 februari 2003);
Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank in Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de berging aan de Bremstraat 139.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben een bouwaanvraag ontvangen voor:
-Wierbalg 1991, voor het uitbreiden van de woning. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 4, lid 4 van de voorschriften van het uitwerkingsplan "Wierbalg 1D". Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u die vanaf vrijdag 21 februari 2003 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Het bouwplan ligt gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Lastgevingen
Op sommige plaatsen in de stad staan langs de openbare weg gedurende langere tijd voertuigen en wrakken die daar niet horen. Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren daarvan hun eigendom binnen een week van de openbare weg te verwijderen.
Het gaat om:

- een oude open aanhangwagen, zonder kenteken, die staat aan de Lekstraat naast de flat in het doodlopende stukje;
- een oude open aanhangwagen, geplaatst in het groen in bungalowpark De Zandloper aan Kraaiheide tegenover nummer 10;
- een aanhangwagen met imperiaal die staat aan de Zuiderzeestraat tegenover flat nummer 72.
Als deze lastgevingen niet worden nagekomen, laten burgemeester en wethouders de voertuigen op kosten van de eigenaar verwijderen. De voertuigen worden gedurende drie maanden opgeslagen; de eigenaren kunnen ze dan ophalen. Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, van maandag tot en met woensdag van 8.00 tot 14.00 uur, telefoon 671890 of 671286.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een melding van voorgenomen kap ontvangen voor:

- Middelzand 3501, voor het kappen van twee coniferen op het schoolplein.
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor kapvergunning ontvangen voor:

- Breewijd, voor het kappen van 600m2 bosplantsoen, in het openbaar groen achter de woningen nrs. 2259 t/m 2265 naast de rijbaan, in verband met het verleggen van de weg en de aanleg van een rotonde;
- Hoek Schootenweg/Walvisvaardersweg, voor het kappen van één populier in het openbaar groen.
Zienswijzen over (een van) de vergunningen kunt u schriftelijk voor donderdag 27 februari 2003 indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor:
- Jan Bijlstraat 51, voor het kappen van een den voor de woning. Bezwaar tegen het verlenen van (een van) deze vergunningen kunt u schriftelijk tot 6 weken na de publicatie van de vergunning indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u inzien bij de Milieudienst.

Algemene plaatselijke verordening
De burgemeester heeft op grond van artikel 4.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening 1996 de volgende dagen aangewezen als collectieve festiviteit:

Den Helder:
Vrijdag 30 mei 2003 Blues & Rockweekend
Zaterdag 31 mei 2003 Blues & Rockweekend
Vrijdag 21 juni 2003 Jazzweekend
Zaterdag 22 juni 2003 Jazzweekend
Vrijdag 29 augustus 2003 Tropicalweekend
Zaterdag 30 augustus 2003 Tropicalweekend
Vrijdag 26 september 2003 Popweekend
Zaterdag 27 september 2003 Popweekend

Julianadorp:
Zaterdag 30 januari 2003 Jazzweekend
Zaterdag 1 februari 2003 Jazzweekend
Zaterdag 1 maart 2003 Carnaval
Vrijdag 22 augustus 2003 Kermis
Zaterdag 23 augustus 2003 Kermis
Zondag 24 augustus 2003 Kermis
Maandag 25 augustus 2003 Kermis
Vrijdag 28 november 2003 Popweekend
Zaterdag 29 november 2003 Popweekend

Op deze dagen gelden voor horeca-inrichtingen niet de voorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 van de Bijlage van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Dat houdt in dat op deze dagen in horeca-inrichtingen meer geluid mag worden geproduceerd dan normaal is toegestaan, maar alleen als de openbare orde niet wordt aangetast.

DEN HELDER, 20 februari 2003.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
J. van der Mark, secretaris.
« terug

Deel: ' Openbare kennisgevingen week 8 in Den Helder '
Lees ook