RVD/DV

MINISTERRAAD: OPENBARE LICHAMEN MOETEN FINANCIERINGSSTATUUT...

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
28 januari 2000

OPENBARE LICHAMEN MOETEN FINANCIERINGSSTATUUT OPSTELLEN

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Peper van BZK en staatssecretaris De Vries van
V & W, ingestemd met een Nota van Wijziging bij het wetsvoorstel financiering decentrale overheden (Wet fido). Doel van de wijziging is provincies, gemeenten en waterschappen te (kunnen) verplichten een financieringsstatuut op te stellen. Daarvoor worden zowel de Provinciewet, de Gemeentewet als de Waterschapswet aangepast. Door het financieringsstatuut moeten de transparantie van het financieringsbeleid en de invloed van democratisch gekozen organen (provinciale staten, gemeenteraad, algemeen bestuur van het waterschap) op beheer en uitvoering van de financieringsfunctie versterkt worden.
In het financieringsstatuut moeten onder meer de doelstellingen, uitgangspunten, administratieve organisatie,
verantwoordelijkheidsverdeling en informatievoorziening etc. van hun financieringsbeleid worden vastgelegd.

De Nota van Wijziging betreft dus provincies, gemeenten en waterschappen. Naast provincies, gemeenten en waterschappen zullen ook andere openbare lichamen(o.m. regionale politiekorpsen) op termijn worden verplicht een financieringsstatuut op te stellen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de Nota van Wijziging voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van de Nota van Wijziging en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij aanbieding bij de Tweede Kamer.

RVD, 28.01.2000

28 jan 00 16:40

Deel: ' Openbare lichamen moeten financieringsstatuut opstellen '
Lees ook