Gemeente Oostburg


Algemeen nieuws week 41

Openbare orde en veiligheid

De omschrijving "openbare orde en veiligheid" omvat alle maatregelen van de overheid die het veiligheidsgevoel bij en voor iedereen moeten garanderen. "Veiligheid" en "gevoel" zijn twee moeilijk te definiëren begrippen en sterk afhankelijk van de positie en vooral de omgeving waar men zich in bevindt.

De Rijksoverheid heeft begin de jaren zeventig onderzoek verricht naar de wijze waarop de maatschappij kan worden beveiligd tegen de (dreigende) gevaren van gebeurtenissen en ongevallen als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt op grond van de Gemeentewet primair bij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders; de politieke verantwoordelijkheid is aan de gemeenteraad. Om er voor te zorgen, dat er in elke rampbestrijdingsorganisatie dezelfde regels, procedures en werkwijzen worden toegepast is doelbewust gekozen voor een uniforme aanpak gebaseerd op wettelijke bepalingen: het gemeentelijk rampenplan.

Gemeentelijk rampenplan
Nederland kende na de Tweede Wereldoorlog een speciale organisatie, die kon worden ingezet tegen oorlogshandelingen en bij nationale rampen: de Bescherming Bevolking ("BB"). Na de opheffing van de BB zijn de taken ondergebracht bij met name de regionale brandweer en de provinciale geneeskundige hulpverleningsorganisaties. Wettelijk zijn deze veranderingen vastgelegd in aanvankelijk de Wet op de Rampenplannen en successievelijk aangepast tot de huidige Wet Rampen en zware ongevallen.

Wat is een gemeentelijk rampenplan ?
Het gemeentelijk rampenplan is een organisatieplan voor het overheidsoptreden bij (dreigende) calamiteiten. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het rampenplan vast; de nadere uitwerking is aan de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid verantwoordelijk voor de voorbereiding van de rampbestrijding en aan het college van burgemeester en wethouders in het verlengde van de toezichthoudende verantwoordelijkheid. Mede als gevolg van calamiteiten, die zich rondom ons en met name in de afgelopen jaren in Nederland hebben plaatsgevonden, zijn de eisen voor het rampenplan en de functionarissen, die een taak hierin vervullen aanzienlijk aangescherpt.

Het rampenplan van Oostburg dateert uit februari 1998 en zal op grond van de aanbevelingen uit de onderzoeken naar de vuurwerkramp in Enschede en de café-brand in Volendam eerder worden herzien dan de wettelijke termijn van vier jaar die hiervoor is vastgesteld. In Zeeland hebben alle gemeenten bij het opstellen van de eerste gemeentelijke rampenplannen in 1994 de handen ineen geslagen voor het samenstellen van een uniform plan.

Ook bij de tweede herziening zal weer deze werkwijze worden gevolgd. De nadruk van deze herziening van het rampenplan die gepland staat vóór het tweede kwartaal 2002 ligt op de uitwerkingen van de zogeheten 30 deelprocessen binnen de rampbestrijding en een viertal deel-draaiboeken. Met de 30 deelprocessen worden specifiek omschreven taken in de rampbestrijding gedefinieerd en nadrukkelijk voorzien van een zogeheten systeem-verantwoordelijke instantie (gemeente, politie, brandweer, GGD of rode kruis).
Om een indruk te krijgen van deze deelprocessen volgt hierna een greep uit het scala van taken:
alarmering, voorlichting, handhaven rechtsorde, opvang & verzorging, registratie slachtoffers, ontruimen en evacueren, redding en geneeskundige hulpverlening, schade-afhandeling, verbindingen en nazorg.

De praktijk
Het is een misvatting, dat praktische ervaring alleen onder rampomstandigheden kan worden opgedaan. Enerzijds is deze opvatting ten dele wel juist omdat er ook in niet-rampsituaties functionarissen, procedures en maatregelen kunnen worden getraind c.q. verfijnd voor het geval, dat er werkelijk moet worden opgetreden. Anderzijds kan men lering trekken uit andermans fouten; hiertoe bieden de diverse rapporten naar aanleiding van gebeurtenissen en calamiteiten handvaten te over.

Oostburg bijvoorbeeld heeft praktische ervaring kunnen opdoen tijdens negen bomruimingen in de kernen Breskens en Schoondijke, de uitbraak van de Klassieke Varkenspest/KVP in Schoondijke en van Mond en Klauwzeer/MKZ in Midden-Nederland.
Bovendien worden jaarlijks oefeningen gehouden en cursussen gevolgd om het peil binnen de gehele gemeentelijke rampenorganisatie te verbeteren. Deze organisatie is samengesteld uit gemeentebestuurders (burgemeester en wethouders), gemeente-ambtenaren, politie, brandweer, gemeentelijke gezondheidsdienst en rode kruis. Wat deze laatste instantie betreft, is het opvallend dat het Nederlandse Rode Kruis nog slechts alleen in de provincie Zeeland als een volwaardige vierde operationele partner wordt beschouwd in de rampbestrijding.

Hoe nu verder ?
Het is een vast gegeven, dat rampenplannen te vaak papieren tijgers blijken te worden/zijn; ook Oostburg ontkomt hier niet aan. Maar ...... de inzetten tijdens de bomruimingen hebben wel gezorgd voor werkbare draaiboeken (lees: direct toepasbare "onderleggers") in rampomstandigheden en waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. En dat niet alleen binnen de eigen gemeentegrens. Ook gemeenten als Schouwen-Duiveland, Hellevoetsluis, Eindhoven en Gilze-Rijen hebben inmiddels met succes de Oostburgse ervaringen kunnen toepassen tijdens calamiteiten. Het mes snijdt dan vervolgens van twee kanten: gebruikers ontvangen een pan-klaar concept terwijl hun ervaringen vervolgens leiden tot aanpassingen en verfijningen van het lokale overheidsoptreden.

Informatie
Indien dit artikel U aanleiding mocht geven tot het inwinnen van nadere informatie dan kunt U hiermee terecht bij de ambtenaar openbare orde en veiligheid, de heer H.L. Saffrie, via het telefoonnummer 0117
- 457132 of per email hsaffrie@oostburg.nl dan wel bij Uw eigen gemeentelijk ambtenaar openbare orde en veiligheid.

Deel: ' Openbare orde en veiligheid gemeente Oostzaan '
Lees ook