Openbare raadsvergadering van 11 januari 1999 20:00 uur.

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op 11 januari 1999 om 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Bergweg-noord 39.

Bergschenhoek, 23 december 1999. De burgemeester voornoemd,

AGENDA

1. Spreekrechtbijeenkomst, tot uiterlijk 20.30 uur.

2. Opening.

3. Trekking van het nummer van de presentielijst, ter bepaling van het lid bij wie een mondelinge stemming zal beginnen.

4. Notulen van de vergadering van 14 december jl. (wordt later geplaatst op internet).

5. Ingekomen stukken.

6. Informatiebulletin. (wordt later geplaatst op internet)

7. Voorstel no. 116 tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een tijdelijke huisvesting. (wordt nagezonden)

8. Voorstel no. 117 tot het wijzigen van de aandeelhoudersovereenkomst cq. het aandelenbezit met Energie Delfland. (wordt later geplaatst op internet)

9. Voorstel no. 118 tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Oosteindsepad 3.

10. Voorstel no. 119 tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de ontwikkeling/realisatie van het dorpscentrum.

11. Voorstel no. 120 tot het machtigen van de Stadsregio om namens de gemeente de Gemeenschappelijke Regeling tot instandhouding en beheer DCMR Milieudienst Rijnmond te verzoeken op te treden als Samenwerkingsverband Sanering Verkeerslawaai.

12. Voorstel no. 121 tot het kennis nemen van de slotafrekening van het Samenwerkingsverband Afvalverwijdering Zuid-Holland West (SAVA).

13. Voorstel no. 122 tot het wijzigen van de begroting.

14. Notulen van andere organen waarin de gemeente is vertegenwoordigd.

15. Vragen als bedoeld in artikel 38 van het reglement van Orde.

16. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf 4 januari 1999.

b. voor een ieder, in de spreekkamer begane grond in het gemeentehuis, op donderdag 7 januari a.s., gedurende de kantooruren.

Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Inwoners van de gemeente, die de raadsvergadering bezoeken hebben het recht het woord te voeren, in een bijeenkomst die aan de raadsvergadering voorafgaat. Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan mededeling te doen aan de gemeente-secretaris, onder opgave van het onderwerp. Dit moet tenminste twee dagen van tevoren plaatsvinden.

Voor de raadsvergadering, die op 11 januari 1999 wordt gehouden, moet men zich dus tijdens de kantooruren opgeven uiterlijk op woensdag 6 januari a.s., dan wel daarna overleg plegen met de gemeente-secretaris.

Deel: ' Openbare raadsvergadering gemeente Bergschenhoek '
Lees ook