Gemeente Bergschenhoek

Openbare raadsvergadering 10 april 2000 20:00 uur

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeen-teraad op tot het houden van een openbare vergadering op 10 april 2000 om 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Berg-weg-noord 39.
Bergschenhoek, 31 maart 2000.
De burgemeester voornoemd,

AGENDA


1. Opening.


2. Spreekrechtbijeenkomst.


3. Trekking van het nummer van de presentielijst, ter bepaling van het lid bij wie een mondelinge stemming zal beginnen.

4. Notulen van de vergadering van 21 februari 2000.

5. Ingekomen stukken.


6. Wijziging Winkeltijdenverordening. (no. 322)

7. Evaluatie weekmarkt/aanpassing marktgeld. (no. 323)

8. Onderzoek aanwezigheid blindgangers Tweede Wereldoorlog gebied Boterdorp Zuid-West. (no.324)


9. Herbenoeming en benoeming (plv)leden vaste commissie bezwaar- en beroepschriften. (no.325)

10. Tussenrapportage Project Versterking Brandweer Samenwerkingsgebied Noord. (no. 326)

11. Aankoop grond met opstallen in het dorpscentrum. (no. 327)

12. Aankoop opstallen postduivenverening De Vrijheid. (no. 328)

13. Inschakelen advocatenkantoor. (no. 329)

14. Verkoop kavel grond bedrijfsterrein Weg en Land Zuid-Oost. (no. 330)

15. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sportpark Hoeksekade. (no.331)

16. Plaatsen containers ter voorkoming zwerfvuil in nieuwbouwwijken. (no. 332)

17. Aanleg langzaam verkeersbruggen in BDZW. (no. 333)

18. Onderzoek geluidsreducerende maatregelen aan de N209. (no. 334)

19. Woonrijpmaken Eiberplein. (no. 335)

20. Beheerprogramma en beleidsnotitie openbare verlichting. (no. 336)

21. Bouwrijpmaken Boomgaard.(no. 337)

22. Voorbereiding aantal bijzondere elementen in de Oosteindsche Acker. (no. 338)

23. Voorbereiding rotonde verlegde Berkelseweg. (no. 339)

24. Zomeronderhoud openbaar groen. (no. 340)

25. Ongegrond verklaren van een bezwaarschrift. (no.341)

26. Vaststellen subsidiebudget 2000 schoolbegeleidingsdienst. (no. 342)

27. Inzet middelen educatie en educatieve inburgering. (no. 343)

28. 1e Wijziging gemeenschappelijke regeling Rio 3B-gemeenten. (no. 344)

29. Uitbreiding tijdelijke huisvestingsvoorzieningen scholen Groeneweg. (no. 345)

30. Realiseren kunstwerk op het Eiland in de Serpentine (no. 346)

31. Vervangen ondergrond speeltoestellen. (no. 347)

32. Voorlopig Ontwerp bouwplanontwikkeling Sporthal e.o. met bijbehorende
kredietaanvraag. (no. 348)

33. Begrotingswijziging. (no.349)

34. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf maandag 3 april a.s.
b. voor een ieder, in de spreekkamer begane grond in het gemeentehuis, op donderdag 6 april a.s., gedurende de kantooruren. Als u stukken wilt inzien, dient u zich te melden bij de receptie en daar aan te geven welk(e) stuk(ken) het betreft. Bij de receptie zal dan worden zorggedragen voor het (de) betreffende stuk(ken).
Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Niet-leden van de raad kunnen vanaf de publieke tribune het woord voeren over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda voorkomen.

Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan tenminste 24 uur vóór de vergadering mededeling te doen aan de gemeentesecretaris, onder opgave van het onderwerp.

Deel: ' Openbare Raadsvergadering gemeente Bergschenhoek '
Lees ook