Gemeente Gilze en Rijen

Openbare raadsvergadering

Datum: maandag 27 januari 2003
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis te Rijen

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht (uitsluitend over agendapunten) dan dient u dat uiterlijk maandag 27 januari a.s. vr 14.00 uur, onder vermelding van het onderwerp, mede te delen aan de griffier, mr. J. Timmermans (tel.: 290227).

Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt vanaf 19.00 uur het (eveneens openbare) vragenuurtje voor de raadsleden plaats.

AGENDA


1. Opening.2. Vaststellen agenda.3. Spreekrecht.


4. Notulen van de vergadering d.d. 23 december 2002. (notulen / notulen vragenuur)


5. Ingekomen stukken. (voorstel)


6. Bediging plaatsvervangend griffier.


7. Voorstel inzake votering kredieten 2003. (voorstel / besluit) Toelichting
Bij de algemene beschouwingen van de gemeentebegroting 2003 c.a. is voorgesteld om in n actie de gemeenteraad kredieten te laten voteren die een directe relatie hebben met de normale bedrijfsvoering in het dienstjaar 2003. Het gaat in dit kader hoofdzakelijk om het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de uitvoering van vervangingsinvesteringen. Voorgesteld wordt een investeringspakket te voteren tot een totaalbedrag van 1.216.321,00. De bijbehorende kapitaallasten kunnen worden gedekt vanuit de diverse stelposten van de gemeentebegroting 2003.


8. Voorstel inzake aansluiting bij de Stichting Inkoopbureau West-Brabant. (voorstel / besluit)
Toelichting
Een tiental gemeenten in West-Brabant en Zuid-Holland heeft enkele jaren geleden de Stichting Inkoopbureau West-Brabant opgericht. Wij stellen u voor om, voorlopig voor de periode tot 1 januari 2005, aan te sluiten bij dit Inkoopbureau.


9. Voorstel inzake fietsknooppuntensysteem Midden-Brabant. (voorstel / besluit)
Toelichting
De regio Midden-Brabant is reeds enige tijd bezig met de voorbereidingen om een zogenaamd fietsknooppuntensysteem te realiseren. De kosten bedragen voor de gemeente Gilze en Rijen 9.000,00. Verzocht wordt het benodigde krediet te voteren.


10. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen. (voorstel / besluit)


11. Sluiting.

De stukken behorend bij elk agendapunt liggen, voorzover mogelijk, ter inzage voor de leden op de leeskamer van de raad vanaf 22 januari 2003.

Deel: ' Openbare raadsvergadering gemeente Gilze en Rijen '
Lees ook