Gemeente Gilze en Rijen

Openbare raadsvergadering

Datum: maandag 24 februari 2003
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis te Rijen

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht (uitsluitend over agendapunten) dan dient u dat uiterlijk maandag 24 februari a.s. vóór 14.00 uur, onder vermelding van het onderwerp, mede te delen aan de griffier, mr. J. Timmermans (tel.: 290227).

Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt vanaf 19.00 uur het (openbare) vragenuurtje voor de raadsleden plaats.

AGENDA

1. Opening.

2. Spreekrecht.

3. Vaststellen definitieve agenda.

4. Notulen van de vergadering van 27 januari 2003. (notulen)

5. Ingekomen stukken. (voorstel)

6. Voorstel inzake wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Gilze en Rijen. (voorstel / besluit) Toelichting
Voorgesteld wordt artikel 2.3.1.4 handelend over sluitingstijden van horecabedrijven in de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Gilze en Rijen te wijzigen.

7. Milieuverslag 2002. (voorstel / besluit)
Toelichting
Voorgesteld wordt kennis te nemen va het door burgemeester en wethouders vastgestelde milieuverslag 2002.

8. Voorstel inzake benoemen van de leden van de programmaraad Brabant Midden-Zuid van Essent Kabelcom. (voorstel / besluit) Toelichting
Voorgesteld wordt om met het oog op beëindiging van de huidige zittingsperiode voor het exploitatiegebied waar het radio- en televisiesignaal wordt verzorgd door Essent Kabelcom (waartoe ook Gilze en Rijen behoort), door alle deelnemende gemeenteraden voor de periode 2003-2007 opnieuw één programmaraad te laten instellen.

9. Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Overleg Midden-Brabant. (voorstel / besluit)
Toelichting
Voorgesteld wordt de regionale milieuhandhavingstaak, zoals genoemd in artikel 4 lid 1 sub c van de gemeenschappelijke regeling ROM te laten vervallen, waarvoor de betreffende regeling dient te worden gewijzigd.

10. Voorstel inzake overhevelen restant stelpost 2002 peuterspeelzalen. (voorstel / besluit)
Toelichting
Voorgesteld wordt het restant van de "stelpost peuterspeelzalen" ad EUR 71.221,87 van de begroting 2002 toe te voegen aan de beschikbare middelen van de begroting 2003 voor de invoering van de professionalisering van de peuterspeelzalen.

11. Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet ten behoeve van kunstwerk De Landerijen. (voorstel / besluit)
Toelichting
Ten behoeve van het realiseren van een kunstwerk in het project De Landerijen is een totaal bedrag benodigd van EUR 39.705,--. De gemeentelijke bijdrage is groot EUR 18.151,--. Voorgesteld wordt om dit laatste bedrag beschikbaar te stellen en ter dekking het gemeentelijk cultuurfonds aan te wenden.

12. Voorstel inzake uitstel termijn vaststellen verordening. (voorstel / besluit)
Toelichting
Voorgesteld wordt de termijn voor de vaststelling van de verordening als bedoeld in artikel 213a van de Gemeentewet te verlengen tot uiterlijk 1 december 2003.

13. Voorstel inzake vaststellen begrotingswijzigingen. (voorstel / besluit)

14. Voorstel inzake beëindiging jumelage met Gerolstein. (voorstel / besluit)
Toelichting
Door de fractie Kern'75 wordt voorgesteld om de jumelage met Gerolstein per 1 april 2004 te beëindigen.

15. Sluiting.

De betreffende raadsvoorstellen liggen vanaf dinsdag 18 februari 2003 ter inzage bij de Gemeentebalie te Rijen en in de bibliotheek te Gilze.

Deel: ' Openbare raadsvergadering Gilze en Rijen '
Lees ook