Gemeente Gilze en Rijen

OPENBARE RAADSVERGADERING

Datum: maandag 31 maart 2003
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis te Rijen

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht (uitsluitend over agendapunten) dan dient u dat uiterlijk maandag 31 maart a.s. vóór 14.00 uur, onder vermelding van het onderwerp, mede te delen aan de griffier, mr. J. Timmermans (tel. 290227).

Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt vanaf 19.00 uur het (openbare) vragenuurtje plaats.

AGENDA
1. Opening.

2. Vaststellen definitieve agenda.

3. Spreekrecht.

4. Notulen van de vergadering d.d. 24 februari 2002.

5. Ingekomen stukken. (voorstel)

6. Voorstel inzake tracékeuze oostelijke rondweg Rijen. (voorstel / besluit)
Toelichting
Op 10 december 2002 heeft ons college een voorlopig tracé bepaald voor de Oostelijke Ontsluitingsweg Rijen (OOR). Dit besluit is samen met het ambtelijke advies, de notitie Nut en Noodzaak aanleg OOR, het rapport Tracékeuzestudie OOR van Royal Haskoning en Effectenonderzoek noordelijke of oostelijke ontsluitingsweg van Goudappel Coffeng gepubliceerd en voor inspraak ter inzage gelegd van 10 december tot en met 5 januari. Op 17 december is een inspraakavond georganiseerd. Alle mondelinge en schriftelijke reacties zijn opgenomen en van commentaar voorzien in één Verslag inspraakreacties OOR. De beantwoording is gebaseerd op de tracékeuze studie van Royal Haskoning, de notitie Nut & Noodzaak OOR, aanvullende onderzoek naar een extra wijkontsluiting Wolfsweide op OOR en akoestische gevolgen. Voorgesteld wordt te kiezen voor voorkeurstracé A.

7. Voorstel inzake herinrichting Venneweg-Stationsplein. (voorstel / besluit)
Toelichting
In het voorjaar van 2003 kan gestart worden met de herinrichting van de Venneweg en het Stationsplein. Hiervoor is een krediet benodigd van EUR 369.500,-- incl. BTW.

8. Voorstel inzake herziening APV. (voorstel / besluit) Toelichting
De APV voor de gemeente Gilze en Rijen uit 1994 is in de loop der jaren op veel punten verouderd. Dit komt door wijzigingen in hogere regelgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet, nieuwe jurisprudentie en gewijzigde maatschappelijke inzichten. De APV is in haar geheel tegen het licht gehouden en vergeleken met de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de model APV van de VNG is rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie. Op basis van deze vergelijking hebben wij bijgaande APV opgesteld, waarbij zo min mogelijk van het model is afgeweken. Bepalingen, geënt op de plaatselijke situatie of omstandigheden, waarvan is gebleken dat deze voor de huishouding van de gemeente van belang zijn, zijn geïntegreerd in de nieuwe verordening. Andere bepalingen zijn al dan niet na overleg met onder meer brandweer, politie of Openbaar Ministerie verwijderd of aangepast.
Omdat bepalingen zijn geschrapt of toegevoegd, heeft een vernummering plaats gevonden.
Bij het ontwerp-besluit is een artikelsgewijze toelichting gevoegd, waarnaar wordt verwezen voor de achterliggende motivatie van de wijzigingen. Hieronder geven wij per hoofdstuk de belangrijkste wijzigingen weer ten opzichte van de APV uit 1994.

9. Voorstel inzake plan van aanpak herwaardering onroerende zaken. (voorstel / besluit)
Toelichting
Voorgesteld wordt kennis te nemen van het plan van aanpak herwaardering onroerende zaken en in te stemmen met de omzetting van de aanwezige stelpost naar budget t.b.v. het uitvoeren van taxatiewerkzaamheden.

10. Voorstel inzake collectieve aanbesteding accountantsdiensten. (voorstel / besluit)
Toelichting
Het Inkoopbureau West-Brabant start een aanbestedingstraject voor accountantsdiensten. Voorgesteld wordt om deel te nemen aan dit gezamenlijke aanbestedingstraject.

11. Voorstel inzake regionaal archief. (voorstel / besluit) Toelichting
Het Regionaal Archief West-Brabant, locatie Oosterhout in de huidige vorm is een te smalle basis van de dienst om voluit mee te gaan in de ontwikkelingen die zich de laatste jaren voordoen in de archiefzorg. Het Algemeen Bestuur van het RAWB heeft in de vergadering van 29 januari 2003 unaniem een intentiebesluit genomen om het beheer van de archieven over te dragen aan het Regionaal Historisch Centrum te Tilburg.

12. Voorstel inzake wijziging IZA Nederland. (voorstel / besluit) Toelichting
Het algemeen bestuur van IZA is ervan overtuigd dat de voorgenomen samenwerking/fusie, alsmede de wijze waarop deze juridisch zal worden vormgegeven, zullen bijdragen aan de doelstelling van de IZA-regeling, zowel voor als na de expiratie daarvan. De voorgenomen fusie draagt eveneens bij aan de toekomstige kwaliteit van het IZA-pakket in een meer vraaggestuurd zorgsysteem en aan een breder inzetbaar bedrijfszorgproduct voor verzuimbestrijding en preventie. Hiertoe dient door de deelnemers de gemeenschappelijke regeling IZA-Nederland te worden gewijzigd.

13. Voorstel inzake benoemen leden programmaraad Essent Kabelcom. (voorstel / besluit)
Toelichting
Voorgesteld wordt om met het oog op beëindiging van de huidige zittingsperiode voor het exploitatiegebied waar het radio- en televisiesignaal wordt verzorgd door Essent Kabelcom (waartoe ook Gilze en Rijen behoort), door alle deelnemende gemeenteraden voor de periode 2003-2007 opnieuw één programmaraad te laten instellen.

14. Voorstel inzake Verordening voorzieningen gehandicapten. (voorstel / besluit)
Toelichting
In verband met de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) is de gemeente verplicht een verordening vast te stellen, die bepalingen omvat omtrent de gevallen en vorm waarin betreffende voorzieningen worden verleend, de hoogte van de financiële bijdragen en de regelgeving rondom toekenning, beëindiging, herziening en terugvordering.
Als gevolg van de indexering van de normbedragen alsmede enkele ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van de wet dient de verordening voor 2003 aangepast te worden.

15. Voorstel inzake ondersteuning door Nieuwe Brabantse Kunst Stichting. (voorstel / besluit)
Toelichting
Het voornemen bestaat om samen met de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (NBKS) het plan van aankoop en onderhoud kunst in de openbare ruimte, nader uit te werken (genoemd plan is onderdeel van de gemeentelijke cultuurnota). Besloten is de BKS te benaderen om deskundige ondersteuning te leveren bij het verder vorm geven van een gemeentelijk kunstbeleid. De kosten van deze ondersteuning worden geraamd op EUR 2500,-- .Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen en ter dekking het gemeentelijk cultuurfonds aan te wenden.

16. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen. (voorstel / besluit)

17. Sluiting.

De betreffende raadsvoorstellen liggen vanaf woensdag 26 maart 2003 ter inzage bij de Gemeentebalie te Rijen en in de bibliotheek te Gilze.

Deel: ' Openbare raadsvergadering Gilze en Rijen '
Lees ook