Gemeente Eindhoven

Openbare vergadering COVM Eindhoven

De commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven vergadert op dinsdag 4 september 2001 om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis te Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot. De zaal is vanaf 19.45 uur geopend. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

* opening en mededelingen;

* verslag van de vergadering van 15 mei 2001;
* ingekomen/uitgegane stukken;

* voortgang Brainstormgroep toedeling van geluidsruimten binnen de zone;

* Welschap D;

* wat verder ter tafel komt;

* rondvraag en sluiting.

De stukken liggen elke werkdag t/m 4 september van 9.00-17.00 uur ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.
De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Eindhoven bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis, de Ministeries van Defensie, VROM, Verkeer en Waterstaat en de provincie en heeft als taak de Staatssecretaris van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft deze commissie voorlichting over geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare vergadering COVM Eindhoven '
Lees ook