Gemeente Bergschenhoek

Openbare vergadering op 24 september 2001

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeen-teraad op tot het houden van een openbare vergadering op 24 september 2001 om 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Berg-weg-noord 39.

Bergschenhoek, 14 september 2001.
De burgemeester voornoemd,

AGENDA


1. Opening.

2. Beëdiging nieuw benoemd raadslid J. van Arem
3. Spreekrechtbijeenkomst.

4. Aanwijzing eerststemmend lid.

5. Notulen van de vergadering van 16 juli 2001.
6. Ingekomen stukken en mededelingen.

7. Uittreden GGD Delfland en toetreden GGD Rotterdam. (no. 585)
8. Vaststellen wijziging Verordening interne klachtenbehandeling Bergschenhoek. (no. 586)

9. Benoemen lid en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur DCMR. (no. 587)

10. Krediet ten behoeve aanschaf stemcomputers. (no. 588)
11. Rapportage onderzoek aanwezigheid blindgangers Boterdorpse Polder. (no. 589)

12. Begroting 2002, meerjarenraming 2003-2005 en jaarrekening 2000 RIO. (no. 590)

13. Aanvullend krediet leerlingenvervoer. (no. 591)
14. Vaststellen deelnota amateurkunst. (no. 592)
15. Subsidiering RTB-3. (no. 593)

16. Vaststellen Beleidsverslag Abw, Ioaw, Ioaz 2000. (no. 594)
17. Evaluatie subsidiebeleid, 1e wijziging Subsidieverordening, vaststellen
uitvoeringsprotocol Subsidieverordening. (no. 595)
18. Aankoop Schiebroekseweg 6. (no. 596)

19. Verkoop grond aan Woningstichting 3B-Wonen. (no. 597)
20. Verkoop grond in Boterdorp Zuidwest. (no. 598)
21. Vaststellen 5e wijziging tarieventabel Legesverordening 2001. (no. 599)

22. Vaststellen 6e wijziging tarieventabel Legesverordening 2001. (no. 600)

23. Beslissing op bezwaarschrift tegen vaststellen voorbereidingsbesluit Landscheidingspark,
Landscheidingszone en Plaslocatie. (no. 601)

24. Voorbereidingsbesluit VINEX-locatie Boterdorp Zuidwest. (no. 602)
25. Voorbereidingsbesluit Rottekade 191. (no. 603)
26. Bekrachtigen beslissing bezwaar tegen besluit aanwijzing boerderijcomplex Oosteindseweg 64
als beschermd monument. (no. 604)

27. Krediet bestemmingsplan Bergsche Acker Noord, 4e uitwerking. (no. 605)

28. Beslissing op bezwaarschrift afwijzen verzoek om planschade Beethovenlaan. (no. 606)

29. Beslissing verzoeken planschade Eiberplein. (no. 607)
30. Krediet faseringsstudie naar mobiliteitsontwikkeling en ontwikkeling infrastructuur 3B-gemeenten. (no. 608)
31. Krediet asbestsanering Kamvaren. (no. 609)
32. Krediet aanschaf zoutstrooier. (no. 610)
33. Krediet langzaam verkeersbruggen Boterdorp Zuidwest. (no. 611)
34. Krediet realisering rotonde Boterdorpseweg/Zuiderparklaan. (no. 612)

35. Vaststellen milieujaarverslag 2000. (no. 613)
36. Jaarrekening 2000, conceptbegroting 2002 en meerjarenraming 2002-2006 Recreatieschap Rottemeren. (no. 614)

37. Voortgang organisatieontwikkeling. (no. 615)
38. Begroting 2002 en de 2e begrotingswijziging 2001 GGD-Delfland. (no. 616)

39. Begrotingswijziging. (no. 617)

40. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf maandag 17 september a.s..
b. voor een ieder, in de hal van het gemeentehuis, op donderdag 20 september a.s., gedurende de kantooruren. Als u stukken wilt inzien, dient u zich te melden bij de receptie en daar aan te geven welk(e) stuk(ken) het betreft. Bij de receptie zal dan worden zorggedragen voor het (de) betreffende stuk(ken).

Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Niet-leden van de raad kunnen vanaf de publieke tribune het woord voeren over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda voorkomen.

Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan tenminste 24 uur vóór de vergadering mededeling te doen aan de gemeentesecretaris, onder opgave van het onderwerp.

Deel: ' Openbare vergadering gemeente Bergschenhoek '
Lees ook