Gemeente Bergschenhoek

Openbare vergadering op 16 juli 2001 om 20.00 uur

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeen-teraad op tot het houden van een openbare vergadering op 16 juli 2001 om 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Berg-weg-noord 39.

Bergschenhoek, 6 juli 2001.
De burgemeester voornoemd,

AGENDA


1. Opening.2. Spreekrechtbijeenkomst.3. Aanwijzing eerststemmend lid.

3a. Onderzoek geloofsbrieven.


4. Notulen van de vergadering van 11 juni jl..

5. Ingekomen stukken en mededelingen.


6. Integraal veiligheidsbeleid. (no. 561)


7. Gedragsregels gemeente Bergschenhoek. (no. 562)

8. Ontwerpbegroting 2002 GGD Delfland. (no. 563)

9. Plan van scholen 2002-2004. (no. 564)


10. Realisatie onderwijsvoorzieningen Boterdorp Zuid-West. (no. 565)

11. Investering onderhoud openbare bibliotheek. (no. 566)

12. Kunsttoepassing Boterdorp Zuid-West. (no. 567)

13. Eindafrekening sportpark "de Sporthoek". (no. 568)

14. Extra subsidie peuterspeelzaal 2001. (no. 569)

15. Dekking kosten studiereis Zweden. (no. 570)

16. Onderzoek speel- en ontmoetingsplaatsen oudere jeugd. (no. 571)

17. Legionella-preventie leidingwater. (no. 572)

18. Aanwijzingsbesluit Wet inschakeling werkzoekenden. (no. 573)

19. Vaststellen ontwerpbestemmingsplan De Kruin en omgeving. (no. 574)

20. Voorbereidingsbesluit Landscheidingspark, Landscheidingzone, Plaslocatie. (no. 575)


21. Actualisering distributie planologisch onderzoek. (no. 576)

22. Voortzetten proces overkapping/uitbreiding skicenter. (no. 577)

23. Jaarrekening 2000. (no. 578)


24. Voorjaarsnota 2001. (no. 579)


25. Gemeentegarantie B.V.C.B. (no. 580)


26. Krediet opstellen bestemmingsplan "Hoeksekade 97 - 111". (no. 581)

27. Mandateren ontheffingsverbod art.149 Wegenverkeerswet;4e wijziging tarieventabel legesverordening 2001.(no.582)


28. Aanbesteding onderhoud openbaar groen. (no. 583)

29. Begrotingswijziging. (no. 584)


30. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf maandag 9 juli a.s..
b. voor een ieder, in de hal van het gemeentehuis, op donderdag 12 juli a.s., gedurende de kantooruren. Als u stukken wilt inzien, dient u zich te melden bij de receptie en daar aan te geven welk(e) stuk(ken) het betreft. Bij de receptie zal dan worden zorggedragen voor het (de) betreffende stuk(ken).

Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Niet-leden van de raad kunnen vanaf de publieke tribune het woord voeren over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda voorkomen.

Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan tenminste 24 uur vóór de vergadering mededeling te doen aan de gemeentesecretaris, onder opgave van het onderwerp.

Deel: ' Openbare vergadering gemeenteraad Bergschenhoek '
Lees ook