Gemeente Ede

Openbare vergadering Het Overleg

Het Overleg, cliëntenoverleg van Werk, Inkomen en Zorg en daarbij betrokken organisaties in de gemeente Ede houdt op donderdag 27 september 2001 om 19.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis, Bergstraat 4 (hoofdingang) in Ede.

Agendapunten zijn:

* Verslag van de openbare vergadering van 6 juli 2001 met actielijst
* Mededelingen/ Uitgaande post:
Brief aan B en W betreffende de Verordening In- en doorstroombanen
* Ingekomen post:
Reactie van B en W op tweede brief Paraat/CVV Antwoord B en W op brief betreffende de Verordening In- en doorstroombanen
Reactie op brief over de parkeergarage Achterdoelen Jaarverslag gemeente Ede 2000 (ter kennisname) Beleidsverslag Abw en aanverwante wetgeving en regelgeving 2000 (definitieve)
MUG september '01

* Integraal ouderenbeleid

* Stand van zaken werkgroepenEde, 20 september 2001

Deel: ' Openbare vergadering Het Overleg gemeente Ede '
Lees ook