Gemeente Appingedam

gemeente appingedam - Mar 17 1999 - 15.54
OPENBARE VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES, TE HOUDEN IN HET RAADHUIS, WIJKSTRAAT 36.

Belangstellenden hebben de gelegenheid het woord te voeren over op de agenda vermelde onderwerpen.
Agenda en voorstellen liggen bij de receptiebalie van het Stadskantoor ter inzage. Nadere informatie is bij de secretarissen te verkrijgen.

COMMISSIE WELZIJN EN BURGERIJ, 22 maart 1999 (maandag): secretaris mwvrouw H. Oosterveld, tel. 0596 691112.

Onderwerpen ondermeer (onder voorbehoud):
Mondelinge toelichting OR Zodiakgroep op brief d.d. 21 februari 1999. Subsidieverzoek Profiel Uitgeverij BV voor de uitgave van het boek "Naar school in de Ommelanden"
Subsidieverzoek Geschiedeniswinkel haalbaarheidsonderzoek Cold War Museum in bunker te Marsum.
Vaststelling nieuwe lesgeldverordening IVAK 1999/2000. Subsidieverzoek Constantijn Huygens.
Aanpassing zonering deeltaxi.
Klanttevredenheidsonderzoek bij de werkeenheid Sociale Zaken. Verordening leerlingenvervoer.

COMMISSIE STADSBEHEER, 23 MAART 1999 (DINSDAG):secretaris H.P. Keulen, tel. 0596 691170.

Onderwerpen ondermeer (onder voorbehoud):

Beschikbaarstellen krediet aanleg rotonde Jan Bronsweg-Solwerderweg. Verkoop perceel grond aan de heer Lietmeijer (Passe Partout) Verkoop perceel grond in plan Olingermeeden aan NV Edon. Beschikbaarstellen krediet aanleg schoonwaterriool Ekenstein. Aanbrengen riooloverstortregistraties.

COMMISSIE MIDDELEN EN ONDERSTEUNING, 25 MAART 1999 (DONDERDAG): secretaris J.W.F. Veldman, tel. 0596 691222.
Onderwerpen ondermeer (onder voorbehoud):

Maart-circulaire Algemene Uitkering Gemeentefonds. Voorstel inzake liftvoorziening Raadhuis.
Bijdrage gevolgen inundatie polders door wateroverlast. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet ten behoeve van het project Bouwvergunningen.
Intergemeentelijke samenwerking.

gemeente appingedam - Mar 17 1999 - 15.33
OPHOKREGELING POSTDUIVEN 1999 Evenals voorgaande jaren is voor het jaar 1999 opnieuw een ophokregeling voor postduiven voor de gehele provincie Groningen afgesproken.

Deze regeling houdt in dat postduivenhouders de duiven gedurende bepaalde periodes in het jaar in het hok houden, zodat jagers in de gelegenheid zijn om op verantwoorde wijze houtduiven en verwilderde duiven te bestrijden, zonder het risico dat postduiven worden getroffen. Hierdoor kan schade aan land- en tuinbouwgewassen worden beperkt.

De ophokregeling is tot stand gekomen in overleg tussen vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen met Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, de KNJV regio Groningen, het Ministerie van LNV, directie Noord en de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

De regeling is van kracht voor de perioden:


* 16 maart tot en met 14 mei 1999
Elke maandag, woensdag en vrijdag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur (met uitzondering van de landelijk erkende feestdagen: Goede Vrijdag, Pasen, Koninginnedag en Hemelvaartsdag).

* 28 juni tot en met 20 augustus 1999
elke woensdag en vrijdag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur.

gemeente appingedam - Mar 17 1999 - 15.22

RIOLERING BINNENGEBIED/CENTRUM
Op maandag 29 maart 1999 wordt in het hotel "Wapen van Leiden", Wijkstraat
44 te Appinedam een bijeenkomst belegd aangaande de nog niet op de riolering aangesloten panden in het binnencentrum/centrum.
Bewoners van de percelen waarvan ons bekend is dat ze niet (geheel) op de riolering zijn aangesloten, hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Het kan zijn dat de gegegens bij de gemeente niet volledig zijn. Indien u bekend is dat uw perceel niet (geheel) is aangesloten en u heeft geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, dan wordt u alsnog langs deze weg uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst te kunnen bijwonen, dan wordt u verzocht dit schriftelijk te melden bij de gemeente, ter attentie van de heer E. Hogen Esch.
U wordt dan nader op de hoogte gebracht van de te volgen procedure.

gemeente appingedam - Feb 23 1999 - 10.48
ONTWIKKELING OLING
In korte tijd is Oling uitgegroeid tot een moderne nieuwbouwwijk. De tweede fase van Olingermeeden sluit hierop aan. Een locatie, landelijk gelegen en toch op een steenworp afstand van het centrum. Dit voorjaar zal een aanvang worden gemaakt met het bouwrijp maken van de tweede fase. Per 1 juli 1999 zullen de eerste woningen kunnen worden gebouwd. Geen 2/1-kap bouwmogelijkheden.
Vanwege grote belangstelling voor de bouw van vrijstaande woningen en gezien het op dit moment redelijk aanbod van 2/1-kap mogelijkheden in Appingedam, is besloten dat in het nieuwe uitbreidingsplan Olingermeeden alleen kavels zullen worden aangeboden voor de bouw van vrijstaande woningen. Belangstellenden voor 2/1-kapwoningen kunnen terecht aan de Opwierderweg (16 stuks), Olingermeeden (16 keer), op het Hipposterrein en in de wijk Opwierde (24 stuks aan de Brucherusstraat).

Aantal kavels
In totaal zullen er in de nieuwe fase van Olingermeeden 35 kavels worden aangeboden voor de bouw van vrijstaande woningen. Zes kavels zijn toegewezen aan bouwbedrijf Kooi te Appingedam, acht stuks aan Groothuis te Almelo en twee aan bouwbedrijf Niehof/Hund te Appingedam. De gemeente zal zelf 19 kavels aanbieden.

Belangstelling.
Er hebben zich op dit moment ruim 50 personen gemeld voor een kavel. De belangstelling is dus zeer groot. Voor de gemeente een bewijs dat het prima wonen is op Oling.

Vierkante meterprijs/kavelgrootte.
De m2-prijs varieert van f 170,-- tot f 182,-- incl. BTW. De kavelgrootte varieert van ongeveer 450 m2 tot 600 m2.

Aanwijs kavels.
De aanwijs van de kavels vindt plaats naar datum van aanmelding door belangstellenden.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot S. Arends, medewerker sector Stadsbeheer, bureau grondzaken. (0596) 691175.

gemeente appingedam - Dec 14 1998 - 10.34
BEWEGWIJZERING APPINGEDAM WORDT VERNIEUWD. Binnen Appingedam wordt momenteel gewerkt aan de vernieuwing van de bewegwijzering. Het betreft de interlokale, lokale en toeristische bewegwijzering. Voor het grootste deel wordt dit, in opdracht van de gemeente Appingedam, verzorgd door de A.N.W.B. De stadsplattegronden en de plaatselijke verwijzing wordt door de gemeente verzorgd. Vorig jaar zijn er nieuwe Stadsplattegronden geplaatst bij de toegangswegen van Appingedam. In
1999 vervangt de A.N.W.B. alle wegwijzers binnen Appingedam en worden er nieuwe wegwijzers geplaatst, SPECIAAL VOOR FIETSERS. De gemeente gaat binnenkort zelf de plaatselijke wegwijzers vervangen. Deze zijn van 1985 en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Bovendien zijn de verwijzingen niet meer actueel. Uitgangspunt van de nieuwe bewegwijzering is het verwijzen van openbare gebouwen, gebouwen/voorzieningen van algemeen belang, waaronder winkelcentra, sport en recreatieve voorzieningen. INDIVIDUELE WINKELS EN BEDRIJVEN KOMEN OP DE NIEUWE VERWIJZINGSBORDEN NIET MEER VOOR. Na realisering zal het voor bezoekers van Appingedam geen probleem meer zijn om snel alle voorzieningen te vinden.

gemeente appingedam - Dec 14 1998 - 10.22
OPZET SNEEUW-EN GLADHEIDSBESTRIJDING GEMEENTE APPINGEDAM. Bij gladheidsbestrijding wordt prioriteit gegeven aan het begaanbaar houden van de doorgaande wegen (incl. de fietsroutes), busroutes en de toegangswegen naar openbare gebouwen en onderwijsinstellingen. Hiervoor zijn strooiroutes opgesteld. ROUTES ZIJN ZO SAMENGESTELD, DAT BINNEN 2 UUR ALLE IN DE ROUTES OPGENOMEN WEGEN EN FIETSPADEN ZIJN GESTROOID (ruim binnen de hiervoor gestelde C.R.O.W.-normen). In de woonstraten wordt alleen gestrooid bij extreme weersomstandigheden, zoals bij ijzel en pas na het strooien van de hoofdroutes. De gladheidsbestrijding kent een 24 UURS DIENST (van 1 november t/m 31 maart). De routes en de wijze van gladheidsbestrijding zijn zo veel mogelijk afgestemd op de werkwijze van de aangrenzende gemeenten.

gemeente appingedam - Dec 3 1998 - 10.01
STADSGIDS APPINGEDAM 1999: De stadsgids van Appingedam komt medio 1999 weer uit. Om de informatie te actualiseren is het nodig te beschikken over de laatst bekende gegevens. Wilt u uw informatie (bv. adresgegevens e.d.) gewijzigd hebben neemt u dan contact op met het volgende adres:SUURLAND/FALKPLAN,afdeling redactie, Postbus 9510* 5602 LM EINDHOVEN* tel. (040)264 21 11 of fax.: (040)248 27 35

Deel: ' Openbare vergaderingen raadscommissies gemeente Appingedam '
Lees ook