Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

19.8.1999

Embargo tot 30.8.1999, 15.00 uur Voorzitter College van Bestuur opent academisch jaar 1999-2000 Met een missie midden in de maatschappij

De Vrije Universiteit is een ægewone, bijzondereÆ universiteit die midden in de samenleving staat. Dat blijkt uit het groeiend aantal contacten en samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Contacten die, waar mogelijk, ook langs de lijn van een christelijke levensbeschouwing worden opgezet. Zo heeft de VU recent overeenkomsten gesloten met verschillende hogescholen voor christelijk onderwijs, wordt er samengewerkt binnen de nieuw te vestigen Theologische Universiteit Amsterdam en wordt er door het Academisch Ziekenhuis van de VU, de Hogeschool Holland, het ROC-ASA en de VU zélf, hard gewerkt aan een gemeenschappelijk opleidingsinstituut æZorg en WelzijnÆ. Ten slotte staat een strategische alliantie met de Universiteit Twente op het punt officieel bekrachtigd te worden. Het zijn ontwikkelingen die onderstrepen dat de VU - als compacte æcampusuniversiteitÆ - weliswaar een bastion, maar beslist geen! ivoren toren is.

Dit zijn de woorden van de heer dr. G.W. Noomen, voorzitter van het College van Bestuur, zoals hij ze zal uitspreken bij de opening van het academisch jaar aan de Vrije Universiteit op maandag 30 augustus 1999.

Door nationaal en internationaal contacten te zoeken en te leggen geeft de Vrije Universiteit inhoud aan haar taak van maatschappelijke dienstverlening; een taak waar ze verant-woordelijkheid voor wil dragen en waarop ze ook wenst te worden aangesproken. Noomen: "Het leveren van topkwaliteit in onderwijs en onderzoek heeft bij ons hoge prioriteit. Maar we willen ook een bijdrage leveren aan het algemene normen en waardendebat en iets laten zien van de hoop die binnen onze muren leeft."

De begrippen æverantwoordingÆ en æverantwoordelijkheidÆ vormen de rode draad in de openingsrede van Noomen. Zo legt hij uit hoe sinds de invoering van de MUB binnen de Vrije Universiteit met deze sleutelbegrippen wordt omgegaan. Verantwoording en verant-woordelijkheid æin MUBse zinÆ zoals Noomen het noemt. De verantwoordelijkheidslijnen blijken daarbij in de praktijk niet zo rigide te zijn als ze op papier lijken. "Zonder enige twijfel is de bestuursorganisatie hiërarchischer geworden, maar dat betekent niet dat deze gelijkgesteld moet worden aan een autoritair geleide organisatie. Zonder draagvlak brengen bestuurders het ook in een hiërarchische structuur niet ver .."

Aansluitend op de rede van bestuursvoorzitter Noomen zal de formele samenwerkings-overeenkomst tussen de VU en de Universiteit Twente worden ondertekend. De alliantie betekent een krachtenbundeling op gebied van (het onderwijs in) de medische wetenschappen, natuurwetenschappen, maatschappijwetenschappen en ontwikkelings-samenwerking.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De officiële opening van het academisch jaar 1999-2000 vindt plaats op maandag 30 augustus 1999 om 15.00 uur in de aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, Amsterdam. De bijeenkomst zal beginnen met een korte meditatie door mevrouw drs. J. Delver, universiteitspastor. De rede van de heer Noomen is op aanvraag onder embargo verkrijgbaar bij de dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. 020 û 444 56 66.


19-08-1999 / pb 99.47 / AS/

Deel: ' Opening academisch jaar 1999-2000 Vrije Universiteit '
Lees ook