Deventer, 8 september 1999

OPENING HOGESCHOOLJAAR HOGESCHOOL IJSELLAND

Woensdag 8 september 1999 om 16.00 uur vindt in de Hessel Posthumazaal (C0.61) van de Hogeschool IJselland de opening van het hogeschooljaar 1999-2000 plaats.

De heer drs. M.F. Koeman, voorzitter van het Colle-ge van Bestuur van de Hogeschool, houdt een inleiding waarin hij een terugblik geeft op het afge-lopen studiejaar en vooruit kijkt naar de toekomst. Daarna vindt de uitreiking van de 'IJsellandprijs' voor de beste afstudeerscriptie plaats. Dit gebeurt door de voorzitter van de jury, de heer drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer.

Samenvatting van de inleiding bij de opening van het hogeschooljaar, drs. M.F. Koeman, voorzitter College van Bestuur. Nadat Koeman gememoreerd heeft dat IJselland in januari door HP/De Tijd tot beste hogeschool van Nederland werd uitgeroepen, noemt hij het verdwijnen van de faculteiten bij IJselland per 1 september jl. een logisch gevolg van de noodzaak tot flexibilisering van onderwijsprogramma's en van het feit dat de hogeschool sinds drie jaar op één locatie gehuisvest is. Met de negen instituten die IJselland nu telt, kan de hogeschool streven naar het behoud van haar plaats in de top van het Nederlandse HBO. De hogeschool telt dit jaar 6500 studenten. De instroom bedraagt 2350, waarvan er 650 deeltijdstudenten zijn. Juist over dat grote aantal deeltijdcursisten is Koeman verheugd: het voordeel is een wederzijdse betrokkenheid en beïnvloe-ding van hogeschool (studenten en docenten) enerzijds en anderzijds de bedrijven en instellingen in de regio. Na lovende woorden voor de succesvolle IJselland Brede Propedeuse en voor de manier waarop in Deventer de studentenhuisvesting geregeld is, wijst Koeman op een belangwekkend initiatief in Deventer: de locale stichting tot bevordering van informatisering, met als deelnemers het plaatselijke voortgezet onderwijs, het ROC OverGelder en zijn hogeschool.

Deze samenwerking kan als landelijk voorbeeld gelden. De bestuurlijke fusie met de Hogeschool Enschede in het kader van de stichting HON ontwikkelt zich voorspoedig. Naast de al bestaande succesvolle gemeenschappelijke initiatieven van de Propedeuse Toegepaste Psychologie en de samenwerking tussen de opleidingen verpleegkunde van de beide hogescholen is er nu het Expertisecentrum Materialen. Tevreden toont Koeman zich over de nieuwe minister van Onderwijs. Hermans lijkt de hogescholen meer zelfstandigheid te willen geven en is er in geslaagd het oplopend tekort van de hogescholen enigszins te verzachten. In HON-verband zullen binnenkort de strategische consequenties van het nieuwe Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) getrokken worden.

Koeman is verheugd dat de minister zijn suggestie van vorig jaar om een eind aan het tekort aan tweede graadsleraren te maken, heeft opgepikt en de leraren-opleidingen daarop heeft gewezen. Via een commerciële variant zou ook een oplossing voor het tekort gevonden kunnen worden. De HON participeert mede daarom in de Hogeschool Hanzesteden in Deventer. Daarnaast heeft de HON een minderheidsaandeel in de commerciële Delta Hoge-school, een initiatief van een voormalige IJselland-faculteitsdirecteur. Bij alle samenwerkingsactiviteiten op locaal en regionaal gebied blijft het stil op het agrarisch front. Het hoger landbouwonderwijs lijkt geen belangstelling te hebben voor serieuze samenwerking buiten de eigen sector.

klik hier voor de volledige integrale tekst.

Uitreiking IJselland-prijs

De IJsellandprijs, groot ƒ 2500 wordt uitgereikt aan Richard van Dijk van de faculteit Chemie, Milieu en Techniek, voltijdse opleiding Milieukunde, voor de afstudeerscriptie met de titel 'Het BMP van Prefabo Beton IJsselmuiden bv 1999-2003'. Naast deze eerste prijs is er een tweede prijs (ƒ 1500) voor Wendy Scheepmaker en Annika te Bruggecate van de voltijdse opleiding Personeel en Arbeid van de faculteit Arbeid en Onderwijs, met de scriptie 'De WAIS III, een onderzoek naar de voorlopige psychometrische eigenschappen'. Een derde prijs (ƒ 1000) is voor Jan-Evert Straalman en Eelco Koning van de voltijdse opleiding Milieukunde (faculteit Chemie, Milieu en Techniek). Het onder-werp van de scrip-tie is: 'Een leidraad voor het succesvol invoeren en instand-houden van ISO 14001 milieuzorgsystemen'. De IJsellandprijs voor de beste scriptie van een deeltijdstudent (ƒ 2500) gaat naar: Maurice Dobbelaar van de oplei-ding Bedrijfskundige Informatica van de faculteit Economie en Management met de scriptie 'Kennismanagement, een praktische benadering'.

In totaal waren er veertien genomineerden met acht scripties voor de prijs. Er waren zowel voltijd- als deeltijdstudenten bij. (Voor de uitvoerige motiveringen van de jury wordt verwezen naar de integrale tekst van het jury-rapport dat woensdag na afloop beschikbaar is.)

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Hogeschool IJselland Bureau Bestuursondersteuning/Communicatie,

dhr. J.P.J. Rombouts

Telefoon (0570) - 66 31 20

Fax (0570) - 66 35 22

Email Communicatie@hsij.nl

Deel: ' Opening hogeschooljaar Hogeschool IJselland '
Lees ook