Waterschap Groot Salland

Zwolle, 15 december 2001

OPENING MONUMENTALE SCHUTSLUIS RADEMAKERSZIJL

Op woensdagmiddag 19 december 2001 om 15.00 uur wordt de schutsluis Rademakerszijl met een feestelijk tintje door dijkgraaf Sybe Schaap geopend. Deze sluis ligt in de westelijke dijk van het Zwartewater nabij de Twistvlietbrug in de Gemeente Zwolle. Het Waterschap Groot Salland is begin dit jaar in nauwe samenwerking met de afdeling monumentenzorg van de gemeente Zwolle gestart met de renovatie. De kosten hiervoor bedroegen f 689.725,=.

Werkzaamheden
Rademakerszijl maakt nog steeds deel uit van de waterkering rond Mastenbroek en is in het kader van de dijkverbetering gerenoveerd. De sluis is zoveel mogelijk in oude staat hersteld en zal in de toekomst ook weer kunnen fungeren als schutsluis. De middelste puntdeuren, die in loop der tijd zijn verdwenen, zijn teruggeplaatst. De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het aanbrengen van stalen damwand, het renoveren c.q. vernieuwen van metselwerk, het renoveren c.q. vernieuwen van natuursteen, het maken en aanbrengen van 6 nieuwe houten puntdeuren en het uitvoeren van verschillend betonwerk.

Meerdere partijen
Bij de renovatie van de sluis waren veel partijen bij betrokken. Het waterschap is opdrachtgever en eigenaar van de sluis. Monumentenzorg en het ingenieursbureau van de Gemeente Zwolle gaven tijdens de uitvoering adviezen en gingen de toetsten de naleving van de monumentenvergunning. Het werk is aangenomen door aannemingsmaatschappij K. Beens en Zonen B.V. uit Genemuiden, die voornamelijk de civiel technische werkzaamheden uitvoerde. Bouwbedrijf Salverda B.V. uit t Harde verrichtte als onderaannemer de bouwkundige werkzaamheden uit en Grontmij Overijssel voerde het dagelijks toezicht en de directie over de werkzaamheden.

Geschiedenis
Voor zover bekend werd door de eeuwen heen in Mastenbroek vooral gebruik gemaakt van het vervoer over het water. Bij de voltooiing van de bedijking rondom Mastenbroek waren er drie scheepvaartsluizen, gelegen tegenover Kampen, Zwolle en Hasselt, waarvan de laatste twee ook voor de afwatering werden gebruikt. Van deze sluizen is alleen de Rademakerszijl behouden gebleven. De oudste vermelding van de Rademakerszijl stamt uit 1497. Tijdens vernieuwingswerkzaamheden in februari 1635 is de sluis bij hoog water weggespoeld. De huidige sluis is gebouwd in 1783 in opdracht van het "College van Steden en Vroeden" van Mastenbroek. Tot kort na de oorlog werd de sluis nog gebruikt door de scheepvaart. Nadat er geen boten meer kwamen is de sluis in verval geraakt.

Deel: ' Opening monumentale schutsluis Rademakerszijl in Zwolle '
Lees ook