Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij actueel

www.minlnv.nl / regelingen en subsidies / nieuwsberichten

Openstelling aanvraagperiode Regeling draagvlak natuur, onderdeel projectsubsidies

31 juli 2001 - De aanvraagperiode van de Regeling draagvlak natuur, onderdeel projectsubsidies is geopend van 1 augustus tot 15 september 2001. Voor deze aanvraagperiode is 5 miljoen gulden (ca. 2,27 miljoen euro) beschikbaar. In deze aanvraagperiode kunnen alleen projecten worden ingediend.

Het doel van de regeling is het realiseren van maatschappelijk draagvlak voor natuur. Projecten dienen gericht te zijn op het zo veel mogelijk mensen en specifieke doelgroepen bekend te maken met de natuur in brede zin, de positie van de natuur in de samenleving en de belangen die daarbij een rol kunnen spelen.

De Staatssecretaris kan subsidie verlenen voor projecten die onder één of meer van de volgende doelstellingen vallen:
* op intermediairs en leerkrachten gerichte activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie;
* voorlichtingsactiviteiten, gericht op intermediaire groepen;
* visievorming en -inbreng;

* samenwerking tussen organisaties.
Daarnaast zijn er de volgende thema's vastgesteld:
* groots Natuurlijk: betreft de grootschalige natuur in Nederland;
* landelijk Natuurlijk: het realiseren van voldoende natuur in en om de stand;
* nat Natuurlijk: het benutten van kansen in de Nederland voor karakteristieke natte natuur;
* stedelijk Natuurlijk: het realiseren van voldoende natuur in en om de stad;
* kennis Natuurlijk: betreft de ondersteuning van het natuurbeleid in het algemeen door een betere benutting van kennis. Aanvragen kunnen worden ingediend door een stichting, vereniging of samenwerkingsverband van stichtingen en/of verenigingen. Het werkgebied van de organisatie(s) moet zich over meer dan één provincie uitstrekken. Tevens moet in de statuten vastgelegd zijn dat zij voornamelijk activiteiten verrichten op het gebied van de natuur, en moeten de organisatie(s) voor minder dan 90% afhankelijk zijn van rijksgelden.

Ingediende aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. De commissie toetst de projecten aan de doelstellingen en de thema's van de regeling. Hierbij geldt dat hoe meer het project bijdraagt aan de doelstellingen en de thema's van de regeling hoe hoger het project wordt gerangschikt. Daarnaast scoort een project hoger naarmate een groter deel van het project door derden wordt medegefinancierd.

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de klantenservice van LASER - Dordrecht. U kunt daar ook terecht voor de gratis brochure en het aanvraagformulier. Telefoonnummers van de klantenservice van LASER - Dordrecht: LASER - Dordrecht (078) 639 52 00

Informatie over de regeling kunt u ook terugvinden op Internet via http:/www.minlnv.nl/laser de brochure.

Deel: ' Openstelling aanvraagperiode Regeling draagvlak natuur '
Lees ook