Mededeling voor de vakpers, 4 februari 1999

Openstelling nieuwe subsidieregeling promotie van visserijproducten

De nieuwe 'Tijdelijke subsidieregeling promotie visserijproducten' wordt vanaf vandaag tot en met 15 oktober 1999 éénmalig opengesteld.

De regeling heeft als doel promotieactiviteiten voor visserij- en aquacultuurproducten te stimuleren. Hiervoor is fl. 12,5 miljoen beschikbaar uit het EU-Structuurfonds Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV). De baten van de promotieactiviteiten mogen daarbij echter niet uitsluitend ten goede komen aan een bepaalde ondernemer, of aan een bepaald land of regio.

De promotieactiviteit moet passen in één van de volgende categorieën:


1.verkoopbevorderingscampagnes;

2.promotie van een zorgsysteem;

3.etikettering;

4.verbruiksenquêtes;

5.deelname aan jaarmarkten, vakbeurzen, tentoonstellingen;

6.deelname aan studiereizen en handelsmissies;

7.marktonderzoek;

8.opiniepeilingen;

9.campagnes ter verbetering van de afzetvoorwaarden;
10.verkoopadvies en dienstverlening aan ondernemers die visserijproducten verhandelen, of
11.verspreiding van informatiemateriaal.

Daarnaast gelden enkele aanvullende voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen. Zo moet het project uiterlijk op 30 april 2001 zijn beëndigd en mag het niet geheel worden uitgevoerd in een doelstelling
1- gebied, zoals Flevoland. De aanvrager moet zelf ten minste 50% van de totale projectkosten financieren en een ander bestuursorgaan dan het ministerie van LNV ten minste 5%.

Zowel privaat- als publiekrechtelijke rechtspersonen komen in aanmerking als zij visserijproducten be- of verwerken of verhandelen of op een ander manier werkzaamheden op dit gebied verrichten.

Via deze regeling kan 30% subsidie worden verkregen voor loonkosten, kosten van leveringen en diensten door derden, huur van vervoermiddelen en duurzame activa, voorbereidingskosten en reis- en verblijfskosten. Deze subsidiabele kosten moeten minimaal f 100.000,- bedragen.

LASER beoordeelt de ingediende projecten op volgorde van binnenkomst. Als het beschikbare budget is uitgeput sluit de regeling eerder.

Meer informatie? Voor het opvragen van het aanvraagformulier en de regelingstekst kan contact worden opgenomen met de klantenservice van LASER Zuidwest, telefoon (078) 639 52 00. Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met LASER Zuidwest, Team project stimuleringskader, telefoon (078) 639 52 11.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Openstelling subsidieregeling promotie visserijproducten '
Lees ook