OPG NEEMT CONTROLEREND BELANG IN POOLSE FARMA-DISTRIBUTEUR

Utrecht, 10 JUNI 1999

De directie van de OPG Groep (Apothekers Covperatie OPG U.A.) maakt bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt over het verwerven van een belang van 78% in Orphe Holdings Ltd., een houdstermaatschappij die op haar beurt een controlerend belang van 73% bezit in het aandelenkapitaal van Orfe S.A. (Warschau). Naar huidige wisselkoers is met de koop een bedrag gemoeid van EUR 70 miljoen. OPG krijgt daarmee indirect een belang van 57% in Orfe S.A. Goedkeuring van de transactie wordt aangevraagd bij de Poolse mededingingsautoriteiten.

Eind 1998 had OPG bij de beursgang van Orfe reeds een rechtstreeks belang van nagenoeg 5% verworven. OPG wil te zijner tijd de aandelen die door Orphe Holdings Ltd. worden gehouden, overdragen aan iin van haar Nederlandse houdstermaat-schappijen.

De aankoop past in de strategie van OPG en vormt een belangrijke stap in OPGs geleidelijke internationale uitbouw, gericht op het crekren van een groothandelspositie met een Europese dimensie. Naast het 100%-belang in Laboratoria Flandria (Belgik) en deelnemingen in buitenlandse farma-groothandels - 6% in ANZAG (Duitsland) en (zeer recent) 17% in Norsk Medisinaldepot (Noorwegen) - verkrijgt OPG hiermee een toonaangevende positie op een belangrijke groeimarkt voor geneesmiddelen.

OPG en Orfe sluiten in strategisch opzicht goed op elkaar aan. De ondernemingen kunnen over en weer waarde toevoegen door uitwisseling van expertise in de verschillende stadia van de bedrijfskolom.

OPG

De apothekerscovperatie OPG is traditioneel actief als farmaceutische groothandel met een sterke gerichtheid op haar belangrijkste afnemerscategorie, de apotheker. Daarnaast heeft OPG een aparte onderneming

- onder de naam Red Swan pharma logistics - opgericht die logistieke diensten levert aan geneesmiddelenfabrikanten. Deze 'up-stream' activiteit, 'pre-wholesaling' genoemd, heeft een internationale dimensie via het netwerk van International Pharmaceutical Services Organisation

(IPSO). 'Downstream' is OPG in toenemende mate actief in dienstverlening aan apotheekhoudenden. Ook heeft OPG een aantal apotheken in bezit.

Orfe

Orfe speelt een leidende rol in de geneesmiddelendistributie in Polen. De onderneming, die aan de beurs van Warschau is genoteerd sinds februari 1999, rendeert goed en heeft een uitstekende reputatie in de markt.

De onderneming werkt als pre-wholesaler samen met Poolse en buitenlandse genees-middelenproducenten om hun producten landelijk te distribueren naar groothandels. Orfe is daarnaast actief als farmaceutische groothandel via de dochteronderneming HL Aflopa S.A. en haar meerderheidsdeelname in Cefarm Slaski. Via deze laatste is Orfe ook betrokken bij de exploitatie van apotheken.

De geconsolideerde omzet van Orfe over 1998 bedroeg PLN 969 miljoen (EUR 237 miljoen). De onderneming behaalde een nettowinst na belastingen van PLN 28,3 miljoen (3,1% nettomarge) over 1998. Over de eerste vier maanden van 1999 lag de geconsolideerde omzet 21% boven het niveau van 1998. De marktkapitalisatie bedraagt circa EUR 70 miljoen.

De Poolse markt

Door zijn bevolkingsomvang is Polen in potentie een grote farmaceutische markt. De stijgende welvaart en de voorziene toetreding op termijn tot de Europese Unie zullen er mede toe bijdragen dat het geneesmiddelengebruik geleidelijk naar het West-Europese peil zal groeien. In 1998 bedroeg het geneesmiddelengebruik per hoofd van de bevolking EUR 52. Men verwacht dat dit bedrag in 2000 zal stijgen naar EUR 62. Daarmee blijven de uitgaven nog ver achter bij het West-Europese niveau van gemiddeld EUR 200.

De Poolse groothandelsmarkt is nog sterk versnipperd, maar consolideert in hoog tempo. Orfe is goed gepositioneerd om hierin een belangrijke rol te spelen.


De hierboven aangekondigde transactie zal naar verwachting een positief effect hebben op de winst per volgestort inleggeld/certificaat van de OPG Groep.

Nadat de transactie is afgerond, is OPG voornemens om een bod uit te brengen op maximaal 20% van de aandelen van Orfe S.A. tegen een prijs van PLN 50, onder de voorwaarde dat er geen wezenlijk negatieve verandering optreedt in het beursklimaat, de marktpositie of de financikle positie van de onderneming.

Drs. H.A.M. Suykerbuyk Algemeen secretaris/General Secretary

telefoon/telephone: +31 (0)30 282 16 09

fax: +31 (0)30 282 16 89

E-mail: post@groep.opg.nl

Deel: ' OPG neemt controlerend belang in Poolse farma-distributeur '
Lees ook