Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 14 JUNI 2002

Opleidingssteun multimediaprojecten Vlaamse opiniepers

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN ingestemd met het opstarten van de procedure tot toekenning van steun aan
opleidingsinitiatieven kaderend binnen
multimediaprojecten van de opiniepers. In totaal is hiervoor een budget van 900.000 euro voorzien.

In het kader van het Protocol met de geschreven pers werd de rechtstreekse steun aan de opiniepers omgevormd tot een steun aan multimediaprojecten van de opiniepers. Deze oproep, die eerstdaags gelanceerd wordt door de administratie Media, is de vijfde en laatste op rij en geeft uitvoering aan het Protocol van 27/7/1998 met de geschrevenperssector.

Na evaluatie van de vierde oproep wordt geopteerd om de steun te heroriënteren in de richting van opleiding die aansluit bij de digitalisering van de
geschrevenperssector. Nadat de afgelopen jaren door de uitgevers van de opiniepers multimediaprojecten werden ingediend die bijdroegen tot ondersteuning van de redacties en een valorisatie van hun werk, wenst de Vlaamse regering het optimaal gebruik van deze investeringen nu te ondersteunen. De krachtlijnen van de vorige procedures blijven weliswaar behouden doch de doelstelling is nu het optimaal hanteren van nieuwe technologieën te bevorderen.

De uitgevers krijgen tot 15/8/2002 de tijd om projectvoorstellen in te dienen. De afronding van de evaluatie van de ingediende projecten is voorzien tegen eind september, zodat in de maand november een definitieve beslissing over de toekenning van de subsidies kan worden genomen. De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt door de administratie Media, dit in samenspraak met de VDAB en twee onafhankelijke opleidingsexperten die in samenwerking met de administratie Wetenschap en Innovatie worden aangeduid.

persinfo : Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Deel: ' Opleidingssteun multimediaprojecten Vlaamse opiniepers '
Lees ook