Ministerie van Middenstand en Landbouw België

17/08/99

PERSBERICHT

OPPERVLAKTEAANGIFTE AKKERBOUW
CAMPAGNE 1999 - 2000 (OOGST 1999)


- Europese en internationale wetgeving in verband met de bescherming van vogels in het wild (o.a. het geval van de bescherming van de Kwartelkoning).


- Procedure van de aanvraag voor afwijking op de maaiverplichting van de braak tussen 15 en 31 augustus.

===================

De Minister van Landbouw en Middenstand vestigt de aandacht van de producenten op het volgende punt :

Bezorgd om bij de braakverplichtingen meer rekening te houden met de bedreigde fauna, kan bij uitzondering een afwijking van de maaiverplichting op het einde van de braakperiode van de uit productie genomen gronden toegestaan worden aan de producent-aanvrager van premies voor akkerbouwgewassen ; dit kan voor zover de aanvraag behoorlijk gerechtvaardigd is door een attest afgeleverd door de gewestelijke autoriteit bevoegd voor natuurbehoud.

Procedure

De overeenstemmende procedure hiervoor is de volgende : de producent dient bij het provinciaal bureau dat de oppervlakteaangifte beheert een schriftelijke aanvraag in voor afwijking op de maaiverplichting tussen 15 en 31 augustus voor bepaalde van zijn braakpercelen.

Ter staving van de aanvraag is de producent verplicht een attest toe te voegen (zie verder).

Het provinciaal bureau neemt akte van deze aanvraag voor afwijking en voegt ze bij het dossier van de producent.

De aanvraag
:

De schriftelijke aanvraag van de producent, gericht aan het provinciaal bureau bij aangetekend schrijven, vermeldt de desbetreffende braakpercelen met hun nummer, oppervlakte en aard van het gewas (gegevens voorkomend in rubriek 2 van de oppervlakteaangifte).

De aanvraag behelst de verbintenis van de producent de bedoelde percelen te maaien binnen de 15 dagen vanaf de dienstige datum vermeld op het attest (zie verder) en het afgemaaide product niet te gebruiken en ter plaatse te laten liggen.

Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag op het provinciaal bureau toegekomen zijn ten laatste op 31 augustus.

Het attest
:

De gewestelijke autoriteit bevoegd voor het natuurbehoud vermeldt op het attest het nummer van de percelen waar de aanwezigheid van de te beschermen vogels in het wild (volgens het verdrag van Bern en de richtlijn 79/409/EEG) is vastgesteld, alsook de datum van de waarnemingen. Het document dient de eerste dienstige datum te vermelden waarop de percelen kunnen gemaaid worden.

Uiterste datum

Ter herinnering, wordt vermeld dat de uiterste datum van indiening van de aanvraag dinsdag 31 augustus 1999 is.

Adressen van de diensten die voor de gewesten de vereiste attesten kunnen afleveren

Vlaams gewest

Afdeling Natuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 156, bus 8 - 1000 Brussel
Tel. 02/553.76.83

- 5 buitendiensten per provincie

Waals gewest

Ministère de la Région wallonne
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Division de la Nature et des Forêts
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes
Tél. 081/33.50.50

- 36 buitendiensten per kanton


Deel: ' Oppervlakteaangifte akkerbouw campagne 1999 - 2000 België '
Lees ook