Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 JULI 2002

Oprichting Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Open- bare Werken, heeft de Vlaamse regering, na aanpassing aan het advies van de Raad Van State en onder voorbehoud van een nog door te voeren technisch nazicht, het ontwerpdecreet tot oprichting van de nv van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) definitief goedgekeurd. Minister Stevaert wordt gelast om dit ontwerpdecreet in te dienen bij het Vlaams Parlement.

De BAM zal instaan voor de realisatie van het Masterplan Antwerpen. Het Masterplan Antwerpen beoogt een globale aanpak van de Antwerpse mobiliteitsproblematiek met het oog op het bevorderen van de verkeersafwikkeling, het gebruik van duurzame transportmodi zoals het openbaar vervoer en de fiets, en een modal-shift van het goederen- transport naar de binnenvaart.

Er is gekozen voor één centrale structuur om de verschil- lende projecten van het Masterplan te realiseren. De keuze voor één structuur biedt de beste waarborgen voor de coördinatie van de projecten en een snelle uitvoering.

De studie, uitvoering en het beheer van het Masterplan vereist gespecialiseerde en vaak zeldzame kennis die momenteel niet aanwezig is binnen de eigen administratie. De oprichting van een verzelfstandigd rechtspersoon creëert de mogelijkheid om de noodzakelijke kennis flexi- bel te verwerven via het aanwerven van personeel tegen marktconforme voorwaarden.

De projecten uit het Masterplan Antwerpen zullen gefinan- cierd worden door tolheffing, alternatieve financiering en inkomsten uit publiek-private samenwerking. Om deze technieken te kunnen aanwenden en het publieke karakter van de infrastructuur te garanderen, moet worden voorzien in een instrument van publiekrechtelijke aard, dat beschikt over de juiste bevoegdheden (bevoegdheid tot onteigening, bevoegdheid om retributies te heffen,.). Via de oprichting van een verzelfstandigd rechtspersoon in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht is de financiering van het Masterplan mede mogelijk via de valorisatie van het overheidspatrimonium.

De oprichting van BAM biedt Vlaanderen derhalve een flexibele publiekrechtelijke instelling, die de voorbe- reiding, financiering, uitvoering en het beheer van het Masterplan kan verwezenlijken. Als publiekrechtelijk rechtspersoon is die met de vereiste publiekrechtelijke bevoegdheden belast. Het statuut van naamloze vennoot- schap biedt anderzijds garanties inzake flexibiliteit en samenwerking met externe partners.

persinfo : Tina Verraes, persdienst van minister Stevaert - tel. 02 553 70 45
e-mail: tina.verraes@vlaanderen.be

Deel: ' Oprichting Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) '
Lees ook