expostbus51


Ministerie van Financien


FINANCIEN: Pps

PERSBERICHTNR. 99/009 Den Haag 12 januari 1999

OPRICHTING KENNISCENTRUM PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Per 1 januari 1999 is het kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking (PPS) van start gegaan bij het ministerie van Financiën. Het kenniscentrum bestaat uit een mix van publiek en privaat personeel. Het kenniscentrum PPS stimuleert de overheid om resultaatgerichte en efficiënte allianties met het bedrijfsleven aan te gaan. Het rapport .Meer Waarde door Samen Werken. beveelt een gecontroleerde verbreding van de PPS-praktijk in Nederland aan. Deze aanbeveling is door het kabinet overgenomen in het regeerakkoord. Echter, om als volwaardige speler succesvolle PPS-transacties te kunnen realiseren, moet de overheid zich anders organiseren. Daarom is besloten een kenniscentrum PPS op te richten. Het kenniscentrum PPS moet de overheid stimuleren resultaatgerichte en efficiënte allianties met het bedrijfsleven aan te gaan. Zoals toegezegd aan de Kamer is dit kenniscentrum per 1 januari 1999 van start gegaan bij het ministerie van Financiën. Het Kenniscentrum PPS bestaat uit een mix van publiek en privaat personeel.

Doelstellingen
Op lange termijn wordt een brede acceptatie van PPS nagestreefd: departementen dienen in hun investeringsbeleid steevast te zoeken naar efficiëncywinst door een optimale taakverdeling tussen publiek en privaat; departementen dienen zelf over de capaciteit te beschikken om PPS-processen en projecten te structureren en weten daarbij gericht externe kennis in te schakelen; het kenniscentrum PPS moet een rol vervullen als clearinghouse in kennis, expertise en contacten én als toetsende instantie die de meerwaarde van publiek-private arrangementen boven louter publieke realisatie bewaakt. Op korte termijn maken de projectverantwoordelijke vakdepartementen en het kenniscentrum PPS een aanzet voor een track-record van succesvolle PPS-arrangementen. Gezamenlijk lichten zij de projecten op de investeringsagenda van dit Kabinet - het MIT 1999/2003 en de investeringsimpuls - door op PPS-potentieel. Dit moet leiden tot de selectie van een beperkt aantal projecten die een gecontroleerde verbreding van de PPS-praktijk gedurende deze kabinetsperiode mogelijk maken. Het realiseren van PPS-arrangementen is daarbij geen doel op zich. Criterium is dat publiek-private samenwerking resulteert in meerwaarde, efficiëntere oplossingen en / of meer beleidseffecten met dezelfde middelen. Het streven is om projecten te selecteren die variëren naar schaalgrootte en aard (transportinfrastructuur, stedelijke ontwikkeling, kennisinfrastructuur en natuurontwikkeling).
Mede-overheden en private partijen worden uitgenodigd concrete ideeën over publiek private samenwerking bij de te onderzoeken projecten in te brengen bij het kenniscentrum.
Naast het selecteren van projecten gaat het Kenniscentrum verder met kennis- en beleidsontwikkeling. Speerpunten zijn: operationalisering van het financieel instrumentarium, een beleidslijn voor het hanteren van de EU-aanbestedingsregelgeving en procesarchitectuur. In het kader van de HSL-Zuid, de Betuweroute, het studieproject Private Betrokkenheid bij het Project Mainportontwikkeling Rotterdam en de Nieuwe Sleutelprojecten (ontwikkeling HSL-stationsomgeving) is de concrete toepassing van deze kennis en regelgeving nu reeds aan de orde.
Deze activiteiten resulteren op korte termijn in een in het voorjaar naar de Tweede Kamer te zenden voortgangsrapportage PPS.

Afbakening activiteiten
Om dit voorjaar een voortgangsrapportage PPS uit te brengen en concrete resultaten te kunnen boeken, is een strak tijdschema noodzakelijk. De korte tijdsspanne en het feit dat capaciteit en ervaring nog in opbouw zijn, dwingen tot afbakening van de door het Kenniscentrum te ondernemen activiteiten.
Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over projecten berust bij desbetreffende vakdepartementen. Dit betekent dat het Kenniscentrum de prioriteitenstelling die het Kabinet heeft aangebracht in het MIT en de investeringsimpuls als vertrekpunt neemt voor een gecontroleerde verbreding van de PPS-praktijk. Initiatieven voor projecten die nog niet op de prioriteitenlijst van het Kabinet staan, kunnen eventueel later in behandeling worden genomen. Het eerste belangrijke criterium daarbij is dat deze projecten alsnog een positie op de prioriteitenlijst van het betreffende departement krijgen. Zodra kennis en capaciteit op niveau zijn, wil het Kenniscentrum ook een vraagbaken worden voor mede-overheden. Op middellange termijn wordt hiervoor een helpdesk opgezet.

Woordvoerder: drs. R.P. Florisson
Tel.nr.: 070 - 342 8233


12 jan 99 18:04

Deel: ' Oprichting kenniscentrum publiek-private samenwerking '
Lees ook