Vlaamse overheid

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Jaak GABRIELS, keurde de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, definitief de oprichting van de Vlaamse UNESCO-commissie goed.

UNESCO

UNESCO, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, vormt een wereldwijd platform voor uitwisseling van kennis en ideeën en is een van de prioritaire multilaterale partners van Vlaanderen. De werkzaamheden van UNESCO hebben bijna uitsluitend betrekking op beleidsdomeinen die tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen behoren.

UNESCO stimuleert de oprichting van "Nationale Unesco- commissies" om enerzijds de intellectuele en professionele kringen en anderzijds de culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen bij de werkzaamheden van de organisatie te betrekken.

Via de oprichting van de Vlaamse Unesco-commissie streeft de Vlaamse regering een grotere betrokkenheid na van de Vlaamse civiele maatschappij bij de activiteiten van UNESCO. De belangrijkste taken van de Vlaamse Unesco- commissie bestaan uit: 1) het ondersteunen van de doelstellingen van UNESCO binnen Vlaanderen, 2) het verspreiden van informatie over de doelstellingen van UNESCO binnen Vlaanderen en 3) het adviseren van de Vlaamse regering in verband met UNESCO-aangelegenheden.

Samenstelling Unesco-commissie

De Vlaamse Unesco-commissie zal bestaan uit twaalf stemgerechtigde leden, waarvan vijf ambtenaren uit de administraties en departementen die werkzaam zijn binnen de voornaamste beleidsdomeinen van UNESCO en zeven leden uit de civiele maatschappij. Verder zullen drie leden met raadgevende stem zetelen in de Vlaamse Unesco-commissie: een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor het buitenlands beleid, een ambtenaar van de administratie Buitenlands Beleid en een algemeen secretaris, eveneens een ambtenaar van de administratie Buitenlands Beleid. Het mandaat van deze leden bedraagt zes jaar en is één keer hernieuwbaar.

Samenwerkingsakkoord

De Vlaamse regering keurde eveneens het
"Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie over de Belgische federale Unesco-commissie" goed. Het voorzitterschap van de federale Unesco-commissie zal worden waargenomen door een voorzitter die afwisselend door één van de Gemeenschappen wordt aangeduid. Dit geldt ook voor de functie van secretaris-generaal van de commissie.

persinfo : Mark Vanleeuw, woordvoerder van minister Gabriels - tel. 02 553 12 00
e-mail: persdienst.gabriels@vlaanderen.be
---

Deel: ' Oprichting Vlaamse UNESCO-commissie '
Lees ook