FNV

Oproep aan provinciale politiek in Brabant: Investeer in mensen

De FNV in Noord-Brabant doet een indringende oproep aan de provinciale politiek om meer aandacht te besteden aan investeringen in innovatie, kennis en scholing. In een open brief die 12 februari 2003 is verstuurd aan de lijsttrekkers van de politieke partijen pleit de FNV voor de ontwikkeling van een Deltaplan Arbeidsmarkt en Scholing in een sociaal duurzaam Brabant.

De Vakcentrale FNV in Noord-Brabant vertegenwoordigt ruim 150.000 werknemers en is daarmee een belangrijke maatschappelijke belangenorganisatie in de provincie. Met het oog op de aanstaande verkiezingen en de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten willen wij via deze open brief graag de volgende thema s onder uw aandacht brengen.

Investeren in mensen
Wij vragen u de komende jaren te investeren in mensen, immers mensen maken de industrie van de toekomst. Wij doen met bovenstaand motto een indringend appèl op u en op uw collega s van de andere politieke partijen om de ontwikkelingen in de Brabantse economie en op de Brabantse arbeidsmarkt tot inzet te maken van het nieuwe bestuursakkoord. De FNV wil deze inzet graag terugzien in een Deltaplan Arbeidsmarkt en Scholing. In het verlengde daarvan menen wij dat bij de ontwikkeling naar een Duurzaam Brabant de sociale aspecten meer nadruk behoeven in de samenhang met economie en ecologie.

Deltaplan Arbeidsmarkt en Scholing
Het gaat niet goed met de economische ontwikkeling in Nederland en in Brabant in het bijzonder. Uitzicht op verbetering is er nog niet. Juist nu is het van belang om te investeren in de ontwikkeling van innovatie, kennis en scholing. De FNV is van mening dat deze investeringen een absolute voorwaarde vormen voor duurzame economische dynamiek in Noord-Brabant.

Onlangs presenteerde het Sociaal-economisch Overleg Brabant (SEOB) de nota Sociaal-economische vitaliteit 2003-2007, taskforces voor de komende provinciale bestuursperiode. De FNV steunt deze agenda en heeft daarbij nadrukkelijk gepleit voor het Deltaplan Arbeidsmarkt en Scholing. In dat te ontwikkelen Deltaplan dient de aandacht gericht te zijn op drie speerpunten:
* het terugdringen van schooluitval in het VMBO en het MBO,
* het ontwikkelen van startkwalificaties voor iedereen, zodat schoolverlaters een gerede kans krijgen daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan
* het behoud en ontwikkeling van vakmanschap/vakvrouwschap, immers de toenemende vergrijzing maakt investeren in scholing in bedrijven en op de werkvloer meer dan ooit noodzakelijk. Duurzame economische groei vraagt om lange termijninvesteringen die de economische structuur in Brabant verstevigen en vernieuwen. Als Brabant insteekt op de ontwikkeling van de kenniseconomie (Sociaal-economische Verkenningen 2002-2004), dan moet er ook geïnvesteerd worden in innovatie en kennis in minder florissante economische periodes. In het verlengde van deze speerpunten merkt de FNV op dat werkgevers de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd hebben in de ontwikkeling van scholing op de werkvloer en de FNV pleit dan ook voor herijking van de inzet van (Europese) subsidieprogramma s op dit onderdeel.

Daarnaast wijst de FNV op de bijzonder kwetsbare positie van lager opgeleiden. De Provincie Noord-Brabant dient de uitwerking van het Convenant Gesubsidieerde Arbeid daarom krachtig ter hand te nemen en de uitvoering in samenwerking met lokale overheden verder vorm te geven. Het handelt in dit convenant zowel om doorstroming naar reguliere banen als om het reserveren van gesubsidieerde banen voor hen die op deze vorm van werkgelegenheid zijn aangewezen.

Ten slotte constateert de FNV dat de werkgelegenheid in de industriële sectoren bijzonder zorgelijk is. De CWI s draaien overuren om de nieuwe werklozen in te kunnen schrijven. Andere sectoren, zorg en onderwijs, kampen met een gebrek aan personeel. De FNV pleit er daarom voor dat de Provincie haar taken op dit terrein met kracht uitvoert en samen met sociale partners de daadwerkelijke problemen aanpakt.

Ontwikkeling van een sociaal duurzaam Noord-Brabant De discussie over investeren in een duurzaam Brabant komt onder andere tot uitdrukking in het convenant Strategische Agenda Milieu, Economie en Ruimte. De FNV pleit ervoor om deze agenda een vervolg te geven, maar wenst dat de vervolgactiviteiten van Brabant Elan en de Strategische Agenda worden gebundeld tot één programma waarin de sociale duurzaamheid meer centraal komt te staan.

De FNV is daarbij van mening dat juist de politieke partijen, naast het college van GS, rechtstreeks de dialoog dienen aan te gaan met sociale partners over strategische vraagstukken voor een duurzaam Brabant. Thema s die de agenda bepalen zijn de toenemende vergrijzing, de kwaliteit van leven, de aanwezigheid en toegankelijkheid van voorzieningen in zowel de steden als op het platteland, de toekomst van de industrie als fundament voor de Brabantse economie en de gevolgen en kansen die Europa en de uitbreiding van de EEG ons biedt. Het mag duidelijk zijn dat dit geen limitatieve opsomming is. De dualisering van het overheidsbestuur kan ons hier wellicht een handje in helpen.

In de discussie over het schaarse ruimtegebruik mag de provincie, volgens de FNV, veel krachtiger eisen gaan stellen aan duurzame concepten van bedrijventerreinen. De FNV bepleit daarom het ontwikkelen van enkele excellente bedrijventerreinen die als voorbeeld kunnen dienen en waarin ook de sociale component is meegenomen.

De FNV vindt het van belang om te blijven zoeken naar een doorbraak in de discussie over ontkoppeling van economische groei en milieudruk. Recente studie wijst uit dat dit mogelijk is, maar dat niet alle kansen door het bedrijfsleven en consumenten benut worden. Aan de andere kant bewijst het recente rapport van het Brabantse bedrijfsleven over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat er wel degelijk bereidheid is om de mogelijkheden verder te gaan onderzoeken.

Milieuvraagstukken als (sociale) veiligheid en gezondheid dienen prominenter aan bod te komen op de Provinciale agenda. De aanpak van onveilige bedrijventerreinen en infrastructuur moet volgens de FNV met kracht worden opgepakt.

Tot slot:
Beleid is er genoeg. De uitvoering komt niet altijd tot zijn recht. De provinciale overheid denkt en handelt te vaak verkokerd en de politieke discussie verbindt zich te weinig met de vraagstukken, zoals wij ze dagelijks tegenkomen. Dat kan beter en dat moet anders. Niet alleen praten, maar vooral ook doen. De FNV vindt u daarbij als partner op uw weg.

Meer informatie via:
FNV regio Zuidoost Nederland: els.bos@vc.fnv.nl FNV regio Zuidwest Nederland: auke.blaauwbroek@vc.fnv.nl

Deel: ' Oproep aan provinciale politiek in Brabant Investeer in mensen '
Lees ook