Gemeente Brunssum

Oproep aanmelding cliëntenraad

Sedert 1 juli 1998 zijn gemeenten verplicht om in het beleidsplan Algemene bijstandswet aan te geven, op welke wijze zij vorm en inhoud wensen te geven aan cliëntenparticipatie.

De gemeente Brunssum heeft in het beleidsplan, dat op 9 december 1998 door de gemeenteraad is vastgesteld, aangegeven dit te willen doen door het instellen van een cliëntenraad.

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad is een door de gemeente ingesteld officieel adviesorgaan.

De leden worden benoemd door burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

Meestal worden de leden van de cliëntenraad benoemd voor een bepaalde zittingsduur, waarbij gedacht kan worden aan de zittingsduur van de gemeenteraad. De leden van de cliëntenraad hebben ongeveer één keer per drie maanden overleg met een vertegenwoordiging van de gemeente. De agenda voor dit overleg wordt samen gemaakt.

Wie kunnen deelnemen aan een cliëntenraad?

De gemeente Brunssum heeft ervoor gekozen om de cliëntenraad samen te stellen uit zowel klanten van de afdeling Sociale Zaken, als vertegen-

woordig(st)ers van professionele organisaties en belangengroeperingen.

Bij de samenstelling van de cliëntenraad wordt geprobeerd een goede weergave van het klantenbestand te krijgen. Dit betekent dat wij graag de stem willen horen van: ouderen, maar ook jongeren, geboren en getogen Brunssumers, maar ook van mensen die nu Brunssum als hun thuis ervaren, van vrouwen, maar ook van mannen. Gedacht wordt aan een cliëntenraad die bestaat uit maximaal tien personen: maximaal vijf leden namens de klanten van de afdeling Sociale Zaken en maximaal vijf namens een professionele organisatie of belangengroepering.

Wat is het doel van een cliëntenraad?

De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van de Algemene bijstandswet en het hiermee direct verband houdende minima- en armoedebeleid.

Dit betekent dat vanaf het begin meegedacht en meegepraat kan worden met zaken die de klant direct raken. De mening van de cliëntenraad betrekt de gemeente bij het maken van plannen voor bijstandsgerechtigden. Waar dit mogelijk is wordt het advies van de cliëntenraad overgenomen. Indien dit niet mogelijk is wordt aangegeven waarom het niet lukt.

Kan ik die ambtelijke stukken wel lezen en begrijpen?

We weten allemaal dat de Algemene bijstandswet en alles wat daarmee samenhangt zoals het minimabeleid en het armoedebeleid knap ingewikkeld in elkaar zit en heel uitgebreid is.

Om de aangeboden stukken goed te kunnen begrijpen en er een reactie op te kunnen geven, zijn twee zaken belangrijk:

1. bij het schrijven van de stukken zal rekening moeten worden gehouden met de lezer(es) en daar waar nodig zal door de gemeente tekst en uitleg worden gegeven;

2. de leden van de cliëntenraad zullen zich middels het volgen van cursussen moeten verdiepen in de onderwerpen waar de afdeling Sociale Zaken mee van doen heeft. De kosten van de cursussen zijn voor rekening van de gemeente.

Kost een cliëntenraad veel tijd?

Rekening moet gehouden worden met ongeveer één vergadering per drie maanden. Daarnaast vraagt het lezen van stukken en het volgen van cursussen tijd.

Aanmelding en/of meer informatie

Iedereen die een uitkering ontvangt van de afdeling Sociale Zaken en zich na het lezen van deze oproep wil aanmelden voor de cliëntenraad kan een brief sturen met daarin haar/zijn reden(en) om hierin zitting te nemen.

Deze brief kan gezonden worden aan:

Gemeente Brunssum,

afdeling Sociale Zaken

ter attentie van Marion Leurs-Mordang,

Postbus 250,

6444 AT Brunssum.

Voor meer informatie kunt u terecht op telefoonnummer 5278464.

Op basis van de brieven wordt met een aantal personen een gesprek gehouden, waarin meer informatie over de cliëntenraad zal worden gegeven en nader ingegaan wordt op de reden van aanmelding.

Op basis van deze gesprekken zal aan het College van burgemeester en wethouders een advies worden gegeven over de te benoemen leden. Bij de uiteindelijke keuze van de kandidaten voor de cliëntenraad wordt gelet op een goede afspiegeling van het klantenbestand.

Reacties moeten vóór 1 februari 1999 binnen te zijn.

Deel: ' Oproep aanmelding cliëntenraad Brunssum '
Lees ook