Nederlandse Vereniging van journalisten

Oproep aan werkgevers: herstel vertrouwen

Uitgevers moeten eerst investeren in herstel van vertrouwen. Pas als zij zich een betrouwbare gesprekpartner tonen, dan kan met de NVJ worden gesproken over vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden. De Verenigingsraad heeft zich begin vorige week eensgezind achter een motie van die strekking geschaard.

Het initiatief voor een dergelijke uitspraak kwam van de sectie dagblad. Daar is men nog steeds gebelgd over de problemen die vorig jaar zijn ontstaan over de uitvoering van het jongste CAO-akkoord. Werkgevers wensen zich niet te houden aan de overeengekomen werkgelegenheidsafspraken. Ook individuele bedrijven maken het te bont.

Zo heeft de VNU-dagbladengroep de journalisten bij de uitbetaling van de auteursrechtelijke vergoeding voor hergebuik van journalistieke producties laten weten dat de te betalen 0,5 procent van het jaarsalaris in mindering wordt gebracht op de bestaande regeling voor hergebruik van kopij binnen het concern. De afspraak was dat oude contracten onverminderd van kracht zouden blijven.

Volgens algemeen-secretaris Verploeg zijn er meer voorbeelden van stuitend werkgeversgedrag. De sectie huis-aan-huisbladjournalisten heeft eind dit jaar mogen ervaren hoe moeilijk het is met de werkgevers tot een redelijk CAO-akkoord te komen. De VNU tijdschriftengroep probeert fotografen door syndication hun rechten te ontnemen. PCM biedt freelancers slechts een vergoeding van twee procent voor afkoop van hun rechten.

Moderniseringen in de arbeidsvoorwaarden zouden volgens de NVJ-nota 'Van typograaf naar cyberspace' betrekking kunnen hebben op het invoeren van vormen van prestatiebeloning in de hogere schalen, flexibele verlofspaarvormen, de komst van pensioenen gebaseerd op het middelloon en arbeidsduurverkorting. 'Voor een goede reactie op de veranderende samenleving is nader onderzoek nodig naar flexibilisering van arbeid en arbeidsmarkt', aldus de nota.

Amsterdam, 29 jan 99

Deel: ' Oproep NVJ aan werkgevers herstel vertrouwen '
Lees ook