Ondersteun de hongerstakers zonder papieren!

Hallo,

Namens het nieuwe comité "Geen mens is illegaal" vraag ik je hierbij om onze lopende actie- en lobbycampagne ter ondersteuning van de slachtoffers van de Koppelingswet te ondersteunen. Dat kan door een financiële en/of andere bijdrage te leveren.

Op 5 januari 1999 heeft een breed verband van organisaties het landelijke comité "Geen mens is illegaal" opgericht. Tot die organisaties behoren Vereniging van vrouwen uit Turkije in Amsterdam (ATKB), Amsterdam Anders, Marokkaanse arbeiders zonder papieren (COMV), Federatie Democratische Arbeidersverenigingen Nl. (DIDF), Marokkaanse vereniging El Ouahda, Vereniging van mensen zonder verblijfsvergunning Elsabr, De Fabel van de illegaal, Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN), Nederland Bekent Kleur, Turkse arbeiders zonder verblijfsvergunning (OIB), Platform Buitenlanders Rijnmond, Actiecomité Plus6min6, Participating Refugees In Multicultural Europe (PRIME), Socialistische Arbeiderspartij (SAP), en Turkse Studenten Vereniging (TSV).
Het comité "Geen mens is illegaal" heeft twee algemene uitgangspunten. Ten eerste streeft "Geen mens is illegaal" naar een verblijfsvergunning voor iedereen die kan aantonen dat hij of zij vóór de invoering van de Koppelingswet in Nederland een bestaan had opgebouwd. Daarnaast zet het comité zich in voor de afschaffing van de Koppelingswet.

De beruchte Koppelingswet die op 1 juli 1998 in werking is getreden, is in strijd met diverse internationale mensenrechtenverdragen. De wet vormt het sluitstuk van een hele reeks maatregelen die erop gericht zijn om mensen zonder verblijfsvergunning zoveel mogelijk van het maatschappelijk leven uit te sluiten. Velen van hen zijn echter al jaren in Nederland en hebben een grote bijdrage geleverd aan de economie. Ze stonden in het bevolkingsregister en hadden een sofi-nummer. De rechten die ze hadden opgebouwd, zijn hen ontnomen met de invoering van de Koppelingswet. De gevolgen daarvan worden nu meer en meer duidelijk. Hele groepen mensen raken veroordeeld tot een onleefbaar en rechteloos bestaan, zonder inkomen, huisvesting, verzekering, enzovoorts. De gemeentebesturen van een aantal grote steden hebben hierover al bij politiek Den Haag aan de bel getrokken.

De afgelopen jaren hebben mensen zonder verblijfspapieren een aantal zelforganisaties opgericht om voor hun belangen op te komen. Het aantal protesten tegen de uitsluiting is sindsdien flink toegenomen. In samenwerking met andere solidaire organisaties zijn onder meer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam demonstraties en picket-lines georganiseerd. In mei
1998 overhandigden actievoerders aan de Tweede Kamer een verklaring, die was ondertekend door ruim 130 advocaten en meer dan 300 organisaties, waaronder de FNV en de gemeentebesturen van Leiden en Groningen, veel kerkelijke organisaties en ook werkgevers in de tuinbouw. De nadruk bij de acties lag tot nu toe op de zogenaamde "witte illegalen", mensen die in het bezit zijn van een sofi-nummer en die kunnen aantonen hier zes jaar "wit" te hebben gewerkt. Speciaal voor deze groep had de overheid de zogeheten zesjaarsregeling ingevoerd. Slechts weinig mensen hadden daar wat aan, omdat de eisen voor legalisering die erin genoemd werden, in de praktijk vrijwel onhaalbaar waren. In december 1998 gingen daarom 133 "witte illegalen" in de Agneskerk in Den Haag in hongerstaking om alsnog hun recht te halen.

Op 1 februari 1999 bleek dat slechts 13 van deze ex-hongerstakers van staatssecretaris Cohen een verblijfsvergunning krijgen. Het is duidelijk dat de strijd voor legalisering door zal gaan. Dat geldt voor de afgewezen ex-hongerstakers en voor alle andere mensen zonder papieren. Vrouwen zullen daarbij zeker een belangrijke rol spelen. Veel vrouwen zonder verblijfsvergunning hebben immers nauwelijks de mogelijkheid gehad om "wit" te werken. Anderen hadden ooit een afhankelijke verblijfsvergunning, maar zijn gescheiden.
De hongerstaking in de Haagse Agneskerk en de acties eromheen hebben de situatie van de slachtoffers van de Koppelingswet nog eens extra onder de aandacht gebracht. Dat maakte ontzettend veel solidariteit los. Er is ook wat gaan schuiven in de politiek, al komt dat bij stemmingen in de Tweede Kamer nog niet direct tot uiting. De grenzen van wat in de politiek "reëel" wordt genoemd, liggen gelukkig niet zo vast als soms wel wordt gedacht. Het comité "Geen mens is illegaal" wil het draagvlak van de protesten verbreden door middel van een intensieve actie- en lobbycampagne.

De komende tijd organiseert "Geen mens is illegaal" vrijwel dagelijks bijeenkomsten, picket-lines, fakkeltochten, demonstraties en manifestaties, op lokaal en landelijk niveau. Die activiteiten dienen onder meer ter ondersteuning van de slachtoffers van de Koppelingswet. De nood onder deze mensen is groot, zoals blijkt uit 2 recente hongerstakingen in Amsterdam. In het gebouw van de ATKB zijn 15 Turkse vrouwen al sinds 2 februari in hongerstaking. In het gebouw van het KMAN zijn op 9 februari 25 Marokkaanse mannen in hongerstaking gegaan. Veel hongerstakers hebben gezinnen met kinderen, die ook rechtstreeks getroffen worden door het regeringsbeleid.

Morgen, dinsdag 16 februari, vindt er in Amsterdam een fakkeltocht plaats ter ondersteuning van deze 15 Turkse vrouwen en 25 Marokkaanse mannen. De fakkeltocht vertrekt vanaf het Amsterdamse stadhuis, Amstel 1, aanvang:
19.00 uur. Zaterdag 20 februari vindt er een picket-line plaats in Utrecht bij het landelijke partijcongres van de PvdA in de Jaarbeurshallen. Voorzamelen om 9.00 uur bij het Trefpunt op Utrecht CS. Binnen de PvdA bestaan grote meningsverschillen over de legalisering van illegaal gemaakte mensen. De Amsterdamse PvdA-raadsfractie pleit voor legalisering van mensen zonder papieren die 3 jaar of langer in Nederland zijn. Daar staat tegenover dat de PvdA-staatssecretaris van justitie Cohen tot nu toe geen millimeter ruimte geeft om het regeringsbeleid wat te verspoepelen. Met de picket-line willen we de PvdA-leden die het congres bezoeken, wijzen op de keiharde opstelling van Cohen, en hen aansporen om tegen Cohen stelling te nemen. Meer informatie over deze en andere komende activiteiten is verkrijgbaar door te bellen naar het secretariaat van het comité "Geen mens is illegaal": 071-5127619. Daar is ook de op 13 februari verschenen nieuwsbrief nr. 1 van het comité verkrijgbaar.

De campagne van "Geen mens is illegaal" heeft een spoedeisend karakter. Het comité bouwt voort op de solidariteit die velen eind 1998 hebben getoond met de hongerstakers in de Agneskerk. Het draagvlak om slachtoffers van de Koppelingswet een verblijfsvergunning te geven, neemt toe. Politieke partijen als GroenLinks en de SP nemen meer en meer stelling tegen het onrechtvaardige regeringsbeleid. Ook de FNV wil dat een grote groep "witte illegalen" gelegaliseerd wordt. Verwacht wordt dat deze organisaties binnenkort een grote landelijke demonstratie gaan organiseren uit solidariteit met slachtoffers van de Koppelingswet.

De campagne van "Geen mens is illegaal" heeft dringend geld nodig. Wij doen daarom een beroep op jou om met een financiële bijdrage de campagne van het comité "Geen mens is illegaal" mede mogelijk te maken. Elke bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom en kan overgemaakt worden naar girorekening
4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal te Leiden o.v.v. "bijdrage voor Geen mens is illegaal".

Ook andere vormen van ondersteuning zijn mogelijk. Hieronder volgen een aantal suggesties:

* Vraag organisaties waar je lid van of actief bij bent om de acties van de mensen zonder papieren te steunen. Denk bijvoorbeeld aan beroepsorganisaties, kerkgemeenten, scholen, buurtcomité's, bedrijven.
* Schrijf brieven aan:

- de ingezonden brievenrubriek van lokale, regionale en landelijke dagbladen, weekbladen en huis-aan-huisbladen;
- de Tweede Kamer, de Kamerfracties of de vaste Kamercommissie van Justitie: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag;

- de staatssecretaris van Justitie, mr. M.J. Cohen: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag;

- het kabinet: Postbus 20009, 2500 EA Den Haag. Stuur ook een kopie aan comité "Geen mens is illegaal".
* Help mee om folders, oproepen en nieuwsbrieven van de acties te verspreiden.
* Organiseer zelf ook een solidariteitsactiviteit.

Alvast hartelijk dank voor de ondersteuning!

Met vriendelijke groet,
namens het comité "Geen mens is illegaal", Harry Westerink

Secretariaatsadres van het comité "Geen mens is illegaal": Koppenhinksteeg 2

2312 HX Leiden
Tel: 071-5127619
Fax: 071-5134907
E-mail: lokabaal@dsl.nl

Deel: ' Oproep Ondersteun hongerstakers zonder papieren '
Lees ook