Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Den Haag, 13 april 1999

Oproep tot moratorium op genetisch gemanipuleerde gewassen

Een brede coalitie van zo'n 24 maatschappelijke organisaties roept vandaag de regering en de Tweede Kamer op een moratorium in te stellen op genetisch gemanipuleerde gewassen. Zij willen dat pas op de plaats wordt gemaakt met veldproeven, de verbouw en de toelating van deze gewassen in Nederland.

Aan genetische manipulatie van gewassen kleven grote bezwaren. Een openbare wetenschappelijke en publieksdiscussie over de voor- en nadelen is nog nauwelijks gevoerd. Pas daarna kunnen verantwoorde toelatingscriteria worden geformuleerd en kan worden bezien of, en zo ja hoe deze technologie kan worden toegestaan. De oproep tot het moratorium is ondertekend door milieu-, landbouw-, consumenten-, vrouwen- en derde-wereldorganisaties*).

Aan genetisch gemanipuleerde gewassen kleven grote bezwaren van landbouwkundige en ecologische aard en ook zijn consumenten- en producentenbelangen in het geding.

Zo kruisen genetisch gemanipuleerde gewassen die in de buitenlucht geteeld worden met gewone landbouwgewassen op omringende akkers. De erfelijke eigenschappen van deze gewassen kunnen dan veranderen en dat is een bedreiging voor zowel de gangbare als de biologische landbouw.

Het staat vast dat sommige gemanipuleerde gewassen via uitkruising schadelijke gevolgen hebben op de wilde flora en fauna, waaronder nuttige insekten. Ook wordt gevreesd voor toename van het gebruik van bezwaarlijke bestrijdingsmiddelen bij de teelt van gewassen die genetisch resistent zijn gemaakt tegen de bestrijdingsmiddelen.

De veiligheid van genetisch gemanipuleerd is niet verzekerd. De huidige beoordeling maakt mogelijke schade aan de gezondheid niet goed in beeld. Door de antibioticaresistentie van veel gemanipuleerde gewassen dreigen ziekteverwekkers onbehandelbaar te worden.

Het monopolie van enkele transnationale bedrijven op de wereldmarkt van zaden bedreigt landbouwers in de westerse wereld en in ontwikkelingslanden. Als de bedrijven zaad van gemanipuleerde gewassen verkopen, kunnen zij de landbouwers contractueel verbieden om uit deze gewassen zelf zaad te winnen. Ook proberen deze bedrijven om via patenten het alleenrecht te krijgen op inheemse variëteiten van landbouwgewassen. Deze ontwikkeling gaat in tegen het zelfbeschikkingsrecht van landbouwer en consument in Noord en Zuid.

De organisaties wijzen erop dat ook in Oostenrijk, Luxemburg, Frankrijk, Engeland, Denemarken en Griekenland min of meer vergelijkbare moratoria op genetisch gemanipuleerde gewassen zijn ingesteld.


*)Alternatieve Konsumentenbond, Platform Biologica, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Ecooperation, Greenpeace Nederland, Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Nederlands Platform Gentechnologie, Novib, de 12 Provinciale Milieufederaties, Unie van 12 Provinciale Landschappen en de Waddenvereniging

Nadere inlichtingen:

Stichting Natuur en Milieu: Marijke Brunt, tel. 030 - 2331328 Greenpeace Nederland: Annet van Beek, tel. 020 - 6261877 (06-53106593) Novib: Paul van Tongeren, tel. 070 - 3421621

Deel: ' Oproep tot moratorium op genetisch gemanipuleerde gewassen '
Lees ook