Politiebond ACP

Evaluatie onderzoek Pepperspray

Opschorting medewerking Evaluatieonderzoek Pepperspray" voorbij

Begin 2002 is er een evaluatieonderzoek pepperspray gestart. Zowel de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als de politievakorganisaties staan achter dit onderzoek en zien het nut en de noodzaak ervan in. De Politievakorganisatie ACP ontving uit het veld berichten over het risico op zelfincriminatie. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de informatieformulieren die voor het onderzoek moeten worden ingevuld op de persoon herleidbaar waren. De Politievakorganisatie ACP heeft dit probleem aanhangig gemaakt in het overleg met de minister van BZK. Het overleg hierover leverde echter niet de door de ons gewenste aanpassingen op ten aanzien van de wijze waarop met het onderzoek moest worden omgegaan om de zelfincriminatie te voorkomen.

Sinds augustus 2002 hebben de gezamenlijke politievakbonden haar leden opgeroepen niet meer mee te werken aan het evaluatieonderzoek pepperspray. Naar de mening van de politievakorganisaties was er zoals gesteld een reëel risico op zelfincriminatie. Het advies was de formulieren t.b.v. het onderzoek niet meer in te vullen, indien de betreffende medewerker van mening was dat het zijn/haar individuele positie als (mogelijke) verdachte kon schaden. Ook is aangegeven dat dit advies zou gelden zolang de minister van BZK geen adequate maatregelen zou nemen.

De politievakorganisaties ontvingen een brief van de minister van BZK met betrekking tot deze problematiek. In deze brief komt de Minister tegemoet aan de door de Politievakorganisatie ACP gestelde randvoorwaarden om zelfincriminatie te voorkomen.

In deze brief worden de volgende garanties afgegeven:
* de formulieren die worden ingevuld komen niet in het bezit van de opdrachtgever van het onderzoek, i.c. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

* de leider van het onderzoek beoordeelt zo spoedig mogelijk of nadere vragen aan de betrokken collega moeten worden gesteld;
* in ieder geval zullen de op de persoon herleidbare gegevens binnen een maand na ontvangst van de formulieren worden vernietigd;
* de sets worden geanonimiseerd ingevoerd in een onderzoeksbestand;
* de gegevens uit de interviews worden ook geanonimiseerd verwerkt;
* er wordt conform de "gedragscode politieonderzoek" van het LSOP gewerkt. Daarin zijn waarborgen opgenomen om te voorkomen dat informatie aan derden wordt doorgegeven.

Een en ander leidt tot de conclusie dat de onderzoekers garant staan voor een vertrouwelijke behandeling van de onderzoeksgegevens.

Naar de mening van de ACP is het risico op zelfincriminatie, door de getroffen maatregelen nagenoeg nihil. Wij trekken hiermee het in augustus aan onze leden uitgebrachte advies in. Dat betekent dat medewerkers hun medewerking kunnen verlenen aan het onderzoek door de onderzoeksformulieren in te vullen en aan de onderzoekers ter hand te stellen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Opschorting medewerking Evaluatieonderzoek Pepperspray' voorbij '
Lees ook