Opstelling NMa bedreigt huisartsenzorg

25 november 1999

De opstelling van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is een bedreiging van de huisartsenzorg in ons land. Als de huisartsen zich moeten voegen naar de wetten van de markt zoals de NMa die voorstaat, zal in bepaalde gebieden geen huisartsenzorg meer beschikbaar zijn. Daarmee komt de huidige organisatie van de gehele gezond-heidszorg onder druk te staan.

Deze alarmerende boodschap heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging verwoord in een brief die aan de Tweede Kamer is verzonden. De vereniging heeft aangedrongen op overleg met het kabinet. Op dit moment kan iedereen in Nederland aanspraak maken op hulp door de huisarts bij medische problemen, ongeacht inkomen, sociale situatie, leeftijd of woonplaats. Deze huisartsenzorg wordt verleend door zo'n 7000 individuele beroepsbeoefenaren die daartoe met elkaar en met verzekeraars afspraken hebben gemaakt. Die afspraken gaan over de kwaliteit van zorg, spreiding over het land, bereikbaarheid en beschikbaarheid (ook buiten praktijkuren) en het pakket aan te leveren zorg. Daarnaast hebben de huisartsen via hun beroepsorganisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen voor bijvoorbeeld preventie-activiteiten (zoals griepvaccinatie en preventie baarmoederhalskanker), doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen en afstemming met andere zorgverleners. Daarmee neemt de beroepsgroep veel meer de positie in van een maatschappelijke voorziening dan van ondernemers, zoals de NMa hen kwalificeert.
Wanneer huisartsen met elkaar moeten gaan concurreren in plaats van samenwerken, zal dat volgens de LHV leiden tot verschraling van de zorg en tot kwaliteitsverlies. In plaats van het invullen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid zal de positie ten opzichte van `de concurrent' leidraad van handelen worden. Zorginhoudelijke aspecten worden dan verdrongen naar de tweede plaats. Voorbeelden in het buitenland maken dat duidelijk.

Geen huisarts meer
Nog erger is dat, zeker met het oog op het huisartsentekort, in minder aantrekkelijke vestigingsgebieden de huisartsenzorg zal verdwijnen. Simpel gezegd: mensen die daar wonen hebben geen huisarts meer. Daarnaast zal de onderlinge waarneming buiten praktijkuren onder druk komen te staan.
De NMa stelt dat iedere huisarts met iedere verzekeraar contracten moet afsluiten over te leveren zorg en tarieven. Nu nog worden daarover op regionaal niveau namens de gehele beroepsgroep afspraken gemaakt. Het door de NMa gewenste systeem betekent dat de zorg per patiënt kan verschillen, afhankelijk van zijn of haar verzekeringssituatie. Bij particuliere patiënten geldt dan een onderhandelingspositie over de prijs in plaats van de huidige, landelijk vastgestelde tarieven. De suggestie van de NMa dat er prijsconcurrentie zal ontstaan die tot lagere tarieven leidt, kwalificeert de LHV als een illusie. De huidige tarieven zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte gemiddelde kosten, nog afgezien van de krapte aan beschikbare huisartsen. "De door de NMa gewenste situatie zal leiden tot een forse toename van de administratieve lasten voor de individuele huisartsen en dus tot een noodzakelijkerwijs gemiddeld fors hoger tarief", concludeert de LHV in haar brief. De totale kosten voor de gezondheidszorg zullen daardoor toenemen.

Ideologie
De LHV vraagt zich af of de ideologie van het marktdenken het kwaliteitsverlies en de hogere kosten waard zijn. De huisartsenvereniging vindt dat de gezondheidszorg verankerd moet zijn in een sociaal stelsel en dat zorg in die zin geen marktproduct is. In de brief pleit de LHV voor ontheffing van de regels van de Mededingingswet. De huisartsenvereniging heeft aangedrongen op spoedig overleg met een delegatie van het kabinet.

Ga naar : Nieuwspagina van de LHV

© copyright LHV 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Opstelling NL Mededingsautoriteit bedreigt huisartsenzorg '
Lees ook