OPTA

Persbericht: Stekker Cistron mag er nu nog niet uit Besluit over vaste telefonie

Den Haag, 16 augustus 2001 OPTA heeft besloten dat KPN haar dienstverlening aan het bedrijf Cistron nu nog niet mag beëindigen. In het belang van Cistrons klanten moet KPN een redelijke termijn van zes weken in acht nemen.

KPN dient haar dienstverlening aan Cistron te continueren tot en met 21 september 2001. Dit moet zodanig dat Cistron haar klanten een vaste openbare spraaktelefoondienst met volledige functionaliteit kan aanbieden. KPN is gerechtigd hiervoor een redelijke financiële garantie van Cistron te verlangen.

Indien Cistron deze zekerheid niet kan stellen, is KPN gerechtigd om haar dienstverlening aan Cistron tot en met 21 september te beperken. Cistron kan dan alleen een afgeslankte vorm van de vaste openbare spraaktelefoondienst (geografische nummers en het 112-alarmnummer) aanbieden.

Toestemming OPTA vereist
KPN wilde met ingang van 14 augustus 2001, 12:00 uur haar dienstverlening aan Cistron beperken en per 21 september 2001 volledig beëindigen. OPTA heeft KPN gewezen op haar verplichting op grond van artikel 28 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (BOHT). In dit artikel staat dat een aanbieder van een vaste openbare telefoondienst slechts gerechtigd is om de door hem geleverde dienst te onderbreken, te beëindigen, aanzienlijk te wijzigen of te beperken met voorafgaande toestemming van OPTA. KPN heeft naar aanleiding hiervan op 13 augustus een aanvraag ingediend.

Concurrentie
Vaste openbare spraaktelefonie is een basisvoorziening waarover ieder huishouden in Nederland kan beschikken. Het huidige maatschappelijk verkeer maakt de beschikbaarheid van deze dienst onontbeerlijk. Voor gebruikers van deze dienst is het dan ook van groot belang dat zij daarover ononderbroken kunnen blijven beschikken. OPTA acht het onwenselijk dat wanneer iemand, die aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verstoken blijft van vaste openbare spraaktelefonie. Verder moet iemand een reële gelegenheid hebben om te kunnen kiezen van welke aanbieder hij de vaste openbare spraaktelefoondienst afneemt. Hiertoe is het van belang dat er op deze markt bestendige concurrentie heerst. Op de markt van vaste openbare spraaktelefonie is daarvan nu nog geen sprake. Om bestendige concurrentie op deze markt te bereiken, is het onder meer van groot belang dat nieuwe aanbieders die zich op deze markt begeven op het vertrouwen van klanten kunnen rekenen. Daarvan zal in ieder geval geen sprake (kunnen) zijn, wanneer de klanten van aanbieders die genoodzaakt zijn hun vaste openbare spraaktelefoondiensten te wijzigen en/of te beëindigen, geen redelijke termijn hebben om een andere aanbieder te kiezen. In dat geval zal iemand niet snel meer geneigd zijn om vaste openbare telefoondiensten af te nemen van een andere aanbieder dan KPN.
__

De volledige tekst van het besluit wordt geplaatst in de rubriek actueel van de internetsite www.opta.nl
__

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) bestaat sinds 1997 en is door de Nederlandse overheid belast met het houden van toezicht op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt. OPTA heeft verder tot taak zorg te dragen voor voldoende concurrentie in deze markten. Daartoe heeft zij een aantal taken en bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. Besluiten worden genomen door het onafhankelijke college van OPTA en zijn voor de verschillende marktpartijen bindend

Deel: ' OPTA KPN mag dienstverlening Cistron nog niet beëindigen '
Lees ook