Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OPTA

OPTA: 'SMS-gedragscode voldoet nog niet helemaal'

Operators leggen eigen gedragscode voor
OPTA: 'SMS-GEDRAGSCODE VOLDOET NOG NIET HELEMAAL'

Den Haag -11 maart 2003 - Vanmiddag heeft OPTA een tweede bijeenkomst georganiseerd met aanbieders van mobiele telefonie en consumenten-organisaties om te komen tot een snelle oplossing voor de problemen met
SMS-diensten. Operators hebben in die bespreking een concept-gedragscode
voorgelegd, die nog niet tegemoet komt aan alle eisen die OPTA in samenspraak met De Stichting Ombudsman en de Consumentenbond heeft geformuleerd.

Centraal staat dat de consument vooraf moet weten wat de gevolgen van een bericht naar een SMS-dienst zijn. Het gaat dan om zaken als: 'Hoeveel berichten krijg ik? Wat kost het? Hoe kan ik mij afmelden?'
OPTA en de consumentenorganisaties willen dat consumenten deze informatie ontvangen vóórdat het abonnement daadwerkelijk ingaat. De mobiele operators hebben hierover onderling nog geen overeenstemming bereikt. Daarnaast dient volgens OPTA de gedragscode ook te voorzien in een duidelijke klachten- en geschillenregeling.

Overeenstemming
Wél is er afgesproken dat de consument te allen tijde informatie over de dienst en de wijze van afmelden op moet kunnen vragen. Verder is er overeenstemming dat de gedragscode ook moet gelden voor bestaande SMS-diensten. Afgesproken is dat de operators eind april een gezamenlijke gedragscode opleveren.

Duidelijkheid voor consument
De aanbieders van mobiele telefonie moeten er zorg voor te dragen dat consumenten geïnformeerd worden over de SMS-diensten. Het gaat dan zowel over de SMS-diensten die zij zelf aanbieden als die van derde partijen ('telefoonmakelaars') die toegang krijgen tot het netwerk. OPTA ziet er als toezichthouder op de telecommunicatiemarkt op toe dat die informatie op genoegzame wijze wordt verstrekt. De netwerkaanbieders vormen een essentiële schakel tussen de consument en de bedrijven die SMS-diensten op de markt zetten. Enerzijds omdat zij deze bedrijven toegang tot het netwerk verlenen, en anderzijds omdat ze namens deze bedrijven de kosten bij de gebruiker in rekening brengen.

Consumenten blijken zich er vaak niet van bewust te zijn dat ze zich hebben aangemeld voor een abonnementsvorm, waarbij voor ieder ontvangen bericht kosten in rekening worden gebracht. Stichting de Ombudsman, de Consumentenbond en OPTA constateerden gezamenlijk dat de klachten zich uitbreidden tot bijvoorbeeld ongewenste aanmeldingen, falende afmeldprocedures en een lastige bewijsvoering voor de consument. De negatieve berichtgeving in de media dreigt een negatief imago te geven aan de zich ontwikkelende SMS-markt.


--

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) bestaat sinds 1997 en is door de Nederlandse overheid belast met het houden van toezicht op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt. OPTA heeft verder tot taak zorg te dragen voor voldoende concurrentie in deze markten. Daartoe heeft zij een aantal taken en bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. Besluiten worden genomen door het onafhankelijke college van OPTA en zijn voor de verschillende marktpartijen bindend.

Deel: ' OPTA 'SMS-gedragscode voldoet nog niet helemaal' '
Lees ook