OPTA

Persbericht

Aanwijzing aanmerkelijke marktmacht KPN en Libertel OPTA stimuleert concurrentie op de mobiele markt

Met een tweetal samenhangende maatregelen geeft het college van OPTA een extra impuls aan de concurrentie tussen aanbieders van mobiele telefonie. OPTA wijst KPN en Libertel aan als partijen met aanmerkelijke macht op de markt voor mobiele telefonie. Daarnaast verplicht OPTA KPN om de interconnectietarieven, die de mobiele operators aan KPN in rekening brengen, volledig door te berekenen aan de consument. Dat wil zeggen dat het tarief voor het bellen naar een mobiele telefoon per aanbieder kan verschillen. Zo krijgt de consument meer duidelijkheid of een gesprek naar een abonnee van een aanbieder van mobiele telefonie goedkoop is of duur. Nederland sluit zich met deze maatregelen aan bij het beleid van de Europese Unie.

Aanmerkelijke macht op de markt
De aanwijzing van KPN en Libertel gebeurt op basis van de Telecommunicatiewet. Een marktpartij beschikt in beginsel over aanmerkelijke marktmacht wanneer het marktaandeel meer dan 25% bedraagt. Uit onderzoek van OPTA is gebleken dat beide partijen een marktaandeel hebben dat groter is dan 25% en dat er geen speciale omstandigheden zijn op grond waarvan OPTA van aanwijzing zou kunnen afzien.

De aanwijzing van KPN en Libertel als partijen met aanmerkelijke marktmacht stimuleert, aldus het college, in de eerste plaats de concurrentie bij de ontwikkeling van nieuwe diensten op de mobiele netwerken. KPN en Libertel moeten na aanwijzing tegen redelijke voorwaarden bijzondere toegang verlenen aan o.a. marktpartijen die zelf niet over een mobiel netwerk beschikken. Dit bevordert toetreding van nieuwe marktdeelnemers. Dit biedt meer mogelijkheden voor innovaties. Bij bijzondere toegang valt bijvoorbeeld te denken aan de mogelijkheid van carrier selectie diensten op mobiele netwerken.

De maatregel stimuleert ook efficiëntere (directe) interconnectie tussen mobiele operators onderling, wat kostenbesparing kan opleveren. In de huidige marktsituatie worden alle mobiele gesprekken afgewikkeld via het vaste netwerk van KPN, hetgeen volgens OPTA niet efficiënt is, zeker omdat KPN nog steeds kampt met schaarste aan capaciteit op het vaste net en omdat de mobiele aanbieders hiervoor moeten betalen.

Door deze aanwijzing mogen niet-aangewezen marktpartijen differentieren in interconnectietarieven. Mobiele operators kunnen daardoor op interconnectietarieven met elkaar concurreren. In samenhang met de aanwijzing van KPN en Libertel als partij met aanmerkelijke marktmacht kan dit een prikkel geven aan de mobiele operators om hun interconnectietarieven te verlagen. Omdat dergelijke verlagingen directe gevolgen hebben voor het consumententarief voor het bellen naar mobiele telefoons, verwacht OPTA dat marktpartijen ook daadwerkelijk gaan concurreren op hun interconnectietarieven.

Tariefdifferentiatie
Tariefdifferentiatie verplicht KPN om elke wijziging in interconnectietarieven die de mobiele netwerkaanbieders doorvoeren, volledig door te berekenen in de eindgebruikerstarieven. Een aanbieder van mobiele telefonie kan op deze wijze zelf gaan bepalen wat het kost om vanaf een vast toestel zijn mobiele abonnees te bellen. OPTA heeft KPN ook de verplichting opgelegd om ervoor te zorgen dat het voor de beller met een vaste telefoonaansluiting duidelijk blijft wat het kost om naar een bepaald mobiel nummer te bellen.

Consumententarieven
OPTA gaat ervan uit dat de aanwijzing waartoe nu is besloten, in samenhang met tariefdifferentiatie, een impuls is voor de concurrentie op de mobiele markt die effect zal hebben op de consumententarieven, de keuzemogelijkheid vergroot en meer duidelijkheid schept over welke aanbieder duur is en welke goedkoop.

Deel: ' OPTA stimuleert concurrentie op de mobiele markt '
Lees ook