Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

2500GA30000
Postbus 90420

Koninklijke KPN N.V. 2509 LK Den Haag De heer A.J. Scheepbouwer Telefoon (070) 315 92 00 Postbus 30000 Telefax (070) 315 35 01 2500 GA 'S-GRAVENHAGE

Bezoekadres: Babylon-complex toren B, 3e etage a Koningin Julianaplein 30 2595 AA Den Haag b Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/EGM/2003/200616 2003-U-00034-RvB Datum Onderwerp Bijlage(n) 24 februari 2003 E03209020, tariefvoorstel KPN vast- Tele2 mobiel

Geachte heer Scheepbouwer,

Op 14 februari 2003 heeft het college het voorstel, met bovengenoemd kenmerk, ontvangen voor c wijziging van de tarieven voor het bellen vanaf het vaste net van KPN naar mobiele abonnees van Tele2 met ingang van 15 februari 2003. Dit voorstel vervangt het op 9 januari 2003 ingediende tariefvoorstel met het kenmerk 2002u00645rvb.

Het college verzoekt u om bij eventuele correspondentie aangaande dit tariefvoorstel naast ons kenmerk d ook het zaaknummer E03209020 te vermelden.

Voorgeschiedenis
Op 9 januari 2003 dient KPN een tariefvoorstel voor het bellen naar Tele2 mobiel in. Dit voorstel wordt op 21 januari 2003 door het college goedgekeurd. Deze goedkeuring wordt op 23 januari 2003 ingetrokken wanneer blijkt dat KPN en Tele2 een verschil van inzicht hebben over de PLMN terminating tarieven van Tele2 die in rekening zullen worden gebracht aan KPN. KPN heeft het hogere terminating tarief als uitgangspunt gehanteerd voor het eindgebruikerstarief voor het bellen naar het mobiele net van Tele2. Nu niet duidelijk is of dit hogere terminating tarief daadwerkelijk door Tele2 in rekening zal worden gebracht, is de kostenoriëntatie van het eindgebruikerstarief voor het bellen naar het mobiele net van Tele2 niet meer verzekerd. In de daarop volgende dagen blijken partijen niet in staat hun verschil van mening te overbruggen. KPN maakt op 10 februari 2003 aan het college kenbaar daarom het oorspronkelijke tariefvoorstel van 9 februari 2003 te handhaven. KPN wordt telefonisch medegedeeld dat een voorstel op basis van het hogere terminating tarief van KPN niet goedgekeurd zal worden. Dit wordt op 14 februari 2003 schriftelijk vastgelegd door het college in een reactie op de brief van KPN van 10 februari 2003. KPN dient op 14 februari 2003 onderhavig tariefvoorstel in, gebaseerd op het lagere terminating tarief van Tele2.
OPTA

E-mail: mail@OPTA.nl 1Het college heeft het onderhavige voorstel beoordeeld op grond van artikel 36 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: Boht) alsmede tegen de achtergrond van zijn oordeel van 19 mei 2000 (kenmerk OPTA/EGM/2000/201486). Het college constateert dat de voorgestelde wijziging van de eindgebruikerstarieven van KPN voortvloeit uit voorgenomen wijzigingen van het PLMN terminating tarief van Tele2. Voorts constateert het college dat de gewijzigde tarieven zijn vastgesteld overeenkomstig de door hem bij brief van 19 mei 2000 beoordeelde methodiek.

De door Tele2 gewenste verhoging van de PLMN terminating vergoeding gaat in tegen de beleidsregels inzake regulering mobiele terminating tarieven zoals aangepast op 22 juli 2002. Op 29 november 2002 heeft de Rechtbank in Rotterdam geschilbesluiten van het college op basis van deze beleidsregels geschorst. Deze schorsing geeft rechtsonzekerheid ten aanzien van de handhaafbaarheid van de beleidsregels. Het college ziet zich derhalve genoodzaakt de nieuwe PLMN terminating tarieven van Tele2 op dit moment als gegeven te beschouwen.

Invoeringsdatum
Artikel 36, tweede lid, Boht stelt:
"De aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk en van een vaste openbare telefoondienst bedoeld in artikel 35, eerste lid, voert een voorgenomen tariefwijziging niet in dan nadat het college de voorgenomen tariefwijziging heeft goedgekeurd. "

Het tariefvoorstel van 14 februari 2003 voldoet aan de vereisten gesteld door het college, met uitzondering van de invoeringsdatum. In het voorstel stelt KPN de tarieven op 15 februari 2003 in te voeren, terwijl het voorstel op 14 februari 2003 halverwege de middag is ingediend. Navraag bij KPN heeft uitgewezen dat de voorgestelde tarieven ook daadwerkelijk zijn ingevoerd, zonder dat het college ze heeft goedgekeurd. Het college constateert dat KPN hiermee artikel 36, tweede lid, Boht overtreedt.

Op basis van artikel 24 Boht is KPN verplicht de tariefwijziging op genoegzame wijze bekend te maken. Conform de richtsnoeren over artikel 24 Boht, zou een aanbieder een tariefwijziging twee weken voor deze wijziging ingaat, bekend moeten maken.1 Deze termijn geeft de eindgebruiker voldoende tijd om te reageren op de door de aanbieder aangebrachte wijziging. Afhankelijk van de ingrijpendheid van de wijziging kan het college in het individuele geval beslissen dat een andere termijn redelijk is.

Aangezien het op 15 februari 2003 ingevoerde tarief gunstiger is voor de consument dan de tarieven zoals door KPN kenbaar gemaakt op 22 januari 2003, is het college van oordeel dat in dit specifieke geval de twee weken termijn vanwege de bijzondere omstandigheden van onderhavige beoordeling niet van toepassing is. Invoering van de tarieven had direct na een goedkeuring van het college kunnen plaatsvinden aangezien de artikel 24 Boht termijn van twee weken niet van toepassing is. Dit ontslaat KPN overigens niet van de verplichting om de nieuwe, lagere tarieven te publiceren.

1 Richtsnoeren artikel 24 Boht, OPTA/EGM/2001/200932, Staatscourant 9 april 2001, nr. 70 2Geen handhaving
Het college ziet geen aanleiding handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtreding van artikel 36, tweede lid, Boht.

De standaard procedure voor de beoordeling van voorstellen voor wijziging van vast-mobiel tarieven is 3 dagen.2 De onenigheid tussen partijen ten aanzien van de te verrekenen terminating tarieven, heeft geresulteerd in de onzorgvuldige procedure richting het college. In plaats van een eenvoudige en korte beoordeling op basis de procedure die sinds 31 mei 2000 kenbaar is gemaakt, is er een situatie ontstaan waarbij het college zelfs heeft moeten overwegen handhavend op te treden.

Het aantal dagen tussen de invoering van de tarieven door KPN en het moment waarop invoering had mogen plaatsvinden op basis van artikel 36, tweede lid, Boht, is naar oordeel van het college dermate beperkt dat er in dit specifieke geval onvoldoende aanleiding is voor het college om handhavend op te treden.3 Ondanks dat het college heeft besloten niet handhavend op te treden, wenst het college te benadrukken dat er wel degelijk sprake is van een overtreding omdat KPN op grond van artikel 36, tweede lid, Boht, geen tarieven mag invoeren zonder goedkeuring van het college. Het college gaat er vanuit dat KPN zich gebonden acht aan dit artikel.

Besluit
Op grond van voorgaande overwegingen concludeert het college dat het voorstel conform de gestelde voorwaarden en procedure tot stand is gekomen. Het college keurt derhalve op grond van artikel 36 Boht de voorgestelde tarieven goed.

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan Tele2.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college,
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt

drs. K. Noorlag

2 Zie oordelen 31 mei 2000, kenmerken: OPTA/EGM/2000/201633, 201644, 201647, 201650 & 201656 3 Overigens is de beoordeling van onderhavig tariefvoorstel als gevolg van de gehanteerde invoeringsdatum niet binnen 3 dagen afgerond.
3Rechtsmiddel
Belanghebbenden, die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90420
2509 LK Den Haag
onder vermelding van "Bezwaarschrift".

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden.

4Deel: ' OPTA tariefvoorstel KPN vast- Tele2 mobiel '
Lees ook