Internet Society Nederland

Opvallende resultaten uit enquête deelnemers Delta Debat


- 9 september 1999 -

Op 8 september 1999 organiseerde de Internet Society Nederland in samenwerking met EPN, Media Plaza, NLIP, De Waag, FENIT, VECAI en Vereniging ICT het Deltadebat over de nota 'Digitale Delta, Nederland Online'.

In deze nota beschrijft het kabinet welke acties er ondernomen moeten worden om van Nederland een top land op het gebied van ICT te maken. De nota structureert alle plannen rondom vijf thema's. Bij inschrijving voor het debat werd de deelnemers gevraagd een enquête in te vullen over de nota. De deelnemers werd gevraagd hun mening te geven over de problemen en oplossingen rondom de vijf pijlers, zoals deze door de overheid worden geschetst. 200 mensen werden geenqueteerd.
Ten aanzien van de telecommunicatieinfrastructuur vonden de deelnemers genoeg capaciteit veel belangrijker dan kwaliteit van de infrastructuur. 65 procent van de deelnemers ziet stimulering van het kabelnetwerk als oplossing.
Tijdens het debat kwam opnieuw naar voren dat de overheid meer geld zal moeten investeren in de invoering van ICT in de Nederlandse samenleving. De enquête bevestigt deze discussie. 57 procent van de mensen ziet het tekort aan ICT deskundigen als een probleem waar de overheid zich sterk voor zou moeten maken. De oplossing is volgens de ge-enqueteerden meer te investeren in ICT in onderwijs (66 procent).
Over toegang en vaardigheden waren de meningen verdeeld. Wel was opvallend dat slechts 17 procent van mening was dat de aanschafkosten voor ICT te hoog zijn, terwijl wel 44 procent van de mensen voor de overheid een rol ziet weggelegd om te investeren in het aantrekkelijker maken van investeringen in ICT (bijvoorbeeld pc privé projecten e.d.)
Ook ondersteunden de deelnemers het principe van zelfregulering, iets waar de Internet Society Nederland zich al sinds haar oprichting sterk voor maakt. Opvallend hierbij was dat men enerzijds van mening was dat rechtsgeldigheid onvoldoende toegerust is op ICT, maar dat men anderzijds zelfregulering als middel ziet om tot een oplossing te komen.
Ook waren de deelnemers van mening dat de overheid meer het accent moet leggen op het aanbieden van haar dienstverlening op het Internet dan op haar eigen bedrijfsprocessen.

De resultaten kunt u terugvinden op de volgende website:: https://www.isoc.nl/deltadebat/enquete.ppt
De website van het Deltadebat:
https://www.deltadebat.nl
Voor vragen over dit persbericht:
Christine Kersten 070 - 3140382

Bureau van de vereniging Internet Society Nederland KB-Complex (naast CS)
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE 's-Gravenhage
Nederland
https://www.isoc.nl
contact: bureau@isoc.nl
telefoon: +31(0)70-3140382
fax: +31(0)70-3140604

© 1999 ISOC-NL - info@isoc.nl

Deel: ' Opvallende resultaten enquête deelnemers Delta Debat '
Lees ook