expostbus51


MINISTERIE JUS

JUST: Opvang van etnisch Albanezen uit Kosovo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Onderdeel Directie Vreemdelingenbeleid
Datum 20 april 1999
Ons kenmerk 753494/99/DVB
Onderwerp Opvang van etnisch Albanezen uit Kosovo

Na overleg met de UNHCR inzake de mogelijkheid om een aantal etnisch Albanezen uit Kosovo vanuit Macedonië tijdelijk in Nederland op te vangen heeft de Nederlandse regering het volgende besloten.

Nederland zal in beginsel tijdelijke opvang bieden aan in eerste instantie 1.000 etnisch Albanezen uit Kosovo die door de UNHCR worden voorgedragen voor vertrek uit Macedonië, dit aantal kan later worden verhoogd tot 2.000.

Bij de selectie van deze groep personen door de UNHCR zal voorop dienen te staan dat de opvang in Nederland op vrijwillige basis geschiedt en dat de gezinseenheid in beginsel intact blijft. Voorrang voor opvang in Nederland zullen bijzondere groepen genieten, te weten die personen die - medische -verzorging behoeven die ter plaatse niet kan worden geboden en waarbij verzorging en behandeling in Nederland nog mogelijk is, alsmede personen met familie in Nederland. De selectie en eerste registratie zal op locatie plaats vinden door de UNHCR. Een Nederlandse voorbereidingsmissie zal de UNHCR daartoe in Skopje bijstand verlenen.

De personen die in aanmerking komen voor tijdelijke opvang zullen na aankomst in Nederland, vooralsnog tijdelijk worden ondergebracht in de daartoe reeds ingerichte noodvoorzieningen te Ermelo en Ter Apel. Zij zullen in de gelegenheid worden gesteld een aanvraag om toelating in te dienen. Dit is noodzakelijk in verband met het uit te voeren toezicht op vreemdelingen, alsmede het toekennen van verstrekkingen in eerste instantie op basis van de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA).

De Staatssecretaris van Justitie

20 apr 99 16:37

Deel: ' Opvang etnisch Albanezen uit Kosovo '
Lees ook