KEMPEN EN CO

Orange Deelnemingen Fund: +15,7

Orange Deelnemingen Fund: +15,7

P E R S B E R I C H T

Orange Deelnemingen Fund: beleggingsresultaat: +15,7, outperformance +17,9

De intrinsieke waarde van Orange Deelnemingen Fund N.V. steeg in het boekjaar 1998 met 15,7 van fl. 86,90 eind 1997 tot fl. 100,51 ultimo december 1998. In dit boekjaar was wederom sprake van een beter resultaat dan de relevante benchmark. De .outperformance. van het Orange Deelnemingen Fund ten opzichte van de Orange Index, op basis van herbelegging, bedroeg in de verslagperiode 17,9. Het eigen vermogen van het Orange Deelnemingen Fund bedroeg per 31 december 1998 fl. 326,7 miljoen vergeleken met fl. 282,4 miljoen aan het einde van 1997. Op basis van beurskoers kwam het resultaat voor aandeelhouders over 1998 uit op 16,0, bij een slotkoers per 31 december van
fl. 98,00. Het aantal deelnemingen in portefeuille steeg in de verslagperiode van 15 naar 17. Conform het vigerende dividendbeleid, waarin het streven naar maximale vermogensgroei centraal staat, wordt voorgesteld de jaarwinst in haar geheel aan de reserves toe te voegen.

.In een relatief zeer zwak jaar voor .small caps. zijn wij tevreden met het behaalde resultaat over 1998., aldus F.Tuin, fundmanager van ODF. . De kansen dat de belangstelling voor dit marktsegment terugkeert nemen toe gelet op het enorme waarderingsverschil dat is ontstaan tussen small caps en de grote indexfondsen. Op een gegeven moment wil iedereen weer door dezelfde deur naar binnen om deze .koopjes.in huis te halen en blijken ze snel uitverkocht..

Het jaarverslag 1998 is naar verwachting beschikbaar op 26 februari a.s. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 26 maart om 11.00 uur ten kantore van Kempen & Co, Herengracht 182 te Amsterdam.

Amsterdam, 10 februari 1999

De Directie
Kempen Capital Management N.V.

N.B.: Voor het aanvragen van het halfjaarbericht kan contact worden opgenomen met mevrouw M. Nieuwenhuis of mevrouw E.M. Haakman (tel. 020 - 5571.371).
Voor nadere informatie inzake het fonds kan contact worden opgenomen met de heer F. Tuin (tel. 020 - 5571.371).

Profiel .Orange Deelnemingen Fund.

Orange Deelnemingen Fund N.V. stelt haar aandeelhouders in de gelegenheid deel te nemen in een gespreide actief beheerde beleggingsportefeuille van aandelen van beursgenoteerde kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen. Uitgangspunt daarbij is om ten minste 5 van het aandelen-kapitaal in de betreffende ondernemingen te verwerven. Orange Deelnemingen Fund keert in beginsel geen dividend uit maar herbelegt de inkomsten, na aftrek van kosten, waardoor een maxima-le vermogensgroei kan worden gerealiseerd. Het fonds heeft een ~closed end~ karakter; de beurskoers kan hoger of lager dan de intrinsieke waarde per aan-deel zijn. De Directie wordt gevoerd door Kempen Capital Management N.V., een 100 dochteronderneming van merchant bank Kempen & Co N.V., gespecialiseerd in vermogensbeheer.


11 feb 99 09:50

Zoekwoorden:

Deel: ' Orange Deelnemingen Fund beleggingsresultaat +15,7 '
Lees ook