De Unie


Oranjewoud: Geen CAO meer?

14 maart 2003 - Al sinds jaar en dag wordt er bij Oranjewoud een CAO afgesloten. Zo'n CAO is een groot goed. Niet alleen kunnen werknemers via hun vakbondslidmaatschap invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden in het bedrijf, maar ook stelt een CAO veilig dat de arbeidsvoorwaarden aansluiten bij wat maatschappelijk verantwoord wordt geacht.

Na vier maanden overleg werd op 6 maart jl. duidelijk dat de directie van Oranjewoud uiteindelijk aan beide uitgangspunten niet tegemoet wenst te komen: het eindbod van Oranjewoud ligt ver beneden de inzet van de vakbondsleden en ligt bovendien ver beneden het niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar is.

Loon
Tussen de overheid, vakbonden en werkgevers is een Centraal Akkoord afgesloten, waarin is afgesproken dat de lonen maximaal met het inflatiepercentage van 2,5% worden verhoogd. Daarvan kan in negatieve zin worden afgeweken als het slecht gaat met een bedrijf. Het is waarschijnlijk waar dat de huidige economische malaise Oranjewoud ook stevig raakt. Dat kan ten koste gaan van de winstgevendheid van het bedrijf, of van de werknemers. Het lijkt redelijk te veronderstellen dat de economische malaise enigszins ten koste gaat van beide. Dat is hier echter niet aan de orde: Oranjewoud wenst niet verder te gaan dan een structurele loonsverhoging van 0,5% per december 2003 (voor een CAO die loopt van november 2002 t/m december 2003). Dat betekent feitelijk geen loonsverhoging over een periode van 14 maanden. De eenmalige uitkering van 1% per maart 2003 lijkt leuk, maar compenseert natuurlijk op geen enkele manier de gestegen kosten van levensonderhoud.

Pensioen
Naar onze mening misbruikt de directie van Oranjewoud de pensioenproblematiek om helemaal niets te willen. Volgens onze informatie heeft het pensioenfonds op dit moment voldoende financiële dekking en is er de komende jaren financiële ruimte voor een structurele indexering van 1,6%. Al zou het noodzakelijk zijn het vermogen te versterken om indexatie van de pensioenen mogelijk te maken, dan is het nog de vraag hoe je dat doet. Het komt veel voor dat bedrijven éénzijdig een storting in het pensioenfonds doen, zonder die rekening alleen bij werknemers neer te leggen.

Ook is het mogelijk de premie te verhogen, waarbij 2/3 deel voor kosten van de werkgever komt en 1/3 deel voor kosten van de werknemers.
Nog los van het feit dat Oranjewoud de rekening voor de pensioenen alleen bij werknemers neerlegt, wordt u met het verhaal over pensioenen zand in de ogen gestrooid. Welbeschouwd is het namelijk zo dat nu werknemers geen loonsverhoging krijgen om de gepensioneerden een verhoging van 1% (over 2002) te kunnen bieden.

Kinderopvang
De directie van Oranjewoud presenteert de verhoging van de werkgeversbijdrage kinderopvang als een verbetering, waarvoor u 0,2% van uw loonsverhoging moet inleveren. Volgens ons is er echter geen sprake van verbetering. Op dit moment is er geen beperking aan het gebruik van de kinderopvangregeling. Voor buitenschoolse opvang is er wel een budget, maar dat wordt overschreden. De directie van Oranjewoud wenst de werkgeversbijdrage van 0,5% op te vatten als het totale budget voor kinderopvang. Feitelijk wordt het gebruik van de kinderopvang beperkt tot het maximaal beschikbare bedrag. In plaats van een verbetering is dat in onze ogen een verslechtering.

Onze conclusie is helder: het laatste bod van Oranjewoud doet geen recht aan de inzet van de werknemers van Oranjewoud, ligt ver onder het niveau dat centraal is afgesproken en ligt ook ver onder het niveau dat in andere CAO's en bij collega bedrijven is afgesproken. Verder praten heeft geen zin nu duidelijk is dat de minimum eis van de bonden en het maximum bod van Oranjewoud mijlenver uit elkaar liggen.

Hoe nu verder?
De bonden willen bij zo veel mogelijk werknemers van Oranjewoud nagaan of u, net als wij, het eindbod van Oranjewoud onacceptabel vindt. Als dat zo is , moet er een aktievorm worden gevonden waarmee dat de directie duidelijk kan worden gemaakt.
Er zijn maar twee mogelijkheden: een beter resultaat afdwingen, of accepteren dat er geen CAO wordt afgesloten.

Vergaderingen
De bonden willen graag met zo veel mogelijk werknemers van Oranjewoud van gedachten wisselen. We willen daarom u, maar ook uw ongeorganiseerde collega's, uitnodigen voor een bijeenkomst.

U bent welkom op

Maandag 17 maart 2003
om 20.00 uur in Mercure Hotel Haje
Schans 65 te Heerenveen

of

Dinsdag 18 maart 2003
Om 17.00 uur in Mercure Hotel
Boerhaavelaan Wijk 13 te Zoetermeer

(deze bijeenkomst is niet gecommuniceerd naar de FNV en CNV-leden. Deze leden alsmede de niet-georganiseerden zijn ook van harte uitgenodigd)

of

Woensdag 19 maart 2003
om 20.00 uur in Mercure Hotel Strand Nulde
Strandboulevard 3, Strand Nulde

Wij hopen u daar te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bob Bergsma,
Bestuurder

Mede namens FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond
* Intropagina Oranjewoud

vrijdag, 14 maart 2003

Deel: ' Oranjewoud Wellicht Geen CAO meer '
Lees ook