Universiteit van Amsterdam


Ganzevoort pleit voor nieuw paradigma in organisatiekunde

Persbericht 27 januari 1999

Vrijdag 29 januari 1999 zal prof. drs. J. Wessel Ganzevoort zijn ambt van bijzonder hoogleraar in de organisatiedynamiek en -innovatie openlijk aanvaarden. In zijn oratie "Organiseren als menselijk leven, contouren voor een nieuw paradigma", houdt Ganzevoort een pleidooi om het nog steeds heersende industriële paradigma in de organisatiekunde te vervangen door een organisatieopvatting die de mens centraal stelt.

Uitgangspunt van de oratie is dat organiseren anno 1999 nog steeds gebeurt op basis van een paradigma dat zich in de periode van de industriële ontwikkeling heeft gevormd: de organisatie als machine. De aard van veel organisaties is inmiddels drastisch gewijzigd. Dienstverlening heeft voor een groot deel de plaats van industriële productie overgenomen. Nederland is een dienstensamenleving geworden, waar minder dan 10% van de beroepsbevolking nog fysieke arbeid verricht. De machtsverhoudingen liggen nu wezenlijk anders dan in het industriële tijdperk. De werknemer is een dienstverlener en de dienst is vaak complex en gespecialiseerd. Supervisie is nauwelijks mogelijk, omdat de manager vaak minder kennis heeft dan de specialist. De manager is afhankelijk van zijn medewerkers, terwijl dat vroeger omgekeerd was. Een andere ontwikkeling, de behoefte aan zelfverwezenlijking en individualisering, versterkt deze tendens nog.

De organisatie is geen ding. Ganzevoort hanteert in zijn toekomstvisie het beeld van de organisatie als mens: met historie en toekomst, een persoonlijkheid, waarden en normen, paringsdrang en moordlust. Organiseren wordt in zijn visie het creëren van toekomst, niet anticiperen. De organisatie als levend organisme heeft geen doel, maar een 'functionaliteit':
ze levert een bijdrage aan de omgeving, voegt daar waarde aan toe. In de beleidsvorming is het formuleren van een bestemming daarom belangrijker dan het formuleren van een doel. Levende wezens zijn in essentie uniek. Organisaties moeten het authentieke en unieke van zichzelf versterken, hun talenten koesteren, zich bewust zijn van de waarden die ze hanteren en 'leren' als kernthema kiezen.

datum: vrijdag 29 januari
tijd: 14.30 uur
plaats: Aula van de Universiteit, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam

Deel: ' Oratie hoogleraar UvA 'Nieuw paradigma in organisatiekunde' '
Lees ook