Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 11/09/2001Oratie Wim Stalman:
"Academische huisartsenklinieken kunnen huisartsentekort oplossen"

Prof. dr. Wim Stalman, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan het VU medisch centrum, gaat tijdens zijn oratie getiteld Brug naar de toekomst op vrijdag 14 september in op mogelijke oplossingen voor het huisartsentekort. Een concrete oplossing voor het probleem kan volgens hem liggen in het ontwikkelen van academische huisartsklinieken.

Het vak van huisarts is steeds minder in trek, waardoor een tekort aan huisartsen dreigt. "Bestaande oplossingen bieden helaas alleen maar meer van hetzelfde", meent Stalman: het opheffen van de numerus fixus, het uitbreiden van opleidingsplaatsen voor huisartsen, het concentreren van de ziekenhuiscapaciteit. "We moeten de oplossing van de problemen dan ook niet zoeken in meer of minder, maar in ánders." Stalman gaat uit van een integrale benadering van de vraagstukken, waarbij vier terreinen zijn te onderscheiden:


- inzet van wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse huisartspraktijk ten behoeve van verdere onderbouwing van de huisartsgeneeskunde;


- een vernieuwende ontwikkeling van de onderwijsfunctie;

- een kwalitatieve ketenzorg tussen huisarts en medisch specialist;

- een fundamenteel andere organisatie van de huisartsenzorg.
Wetenschappelijk onderzoek moet volgens Stalman in de Nederlandse huisartspraktijk plaatsvinden, omdat Nederlandse huisartsen door het systeem van patiëntinschrijving op naam beschikken over een schat aan medische informatie. Ook moet volgens hem de patiënt en niet de wetenschapper het vertrekpunt voor onderzoek zijn en moet onderzoek binnen de doelpopulatie worden uitgevoerd. Ten slotte vindt Stalman dat onderzoek in de huisartspopulatie gebruik dient te maken van andere dan de meest gangbare onderzoekmethoden.

In de academische huisartsklinieken die Stalman beoogt, werken meerdere huisartsen, maar ook verpleegkundigen en mogelijk zelfs eerste hulpartsen enzovoort. De kliniek is een stageplaats voor medisch studenten en huisartsen in opleiding. De registratie van patiëntgebonden gegevens wordt ingezet voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. De kliniek verzorgt niet alleen de eigen "bedrijfs"-ondersteuning maar ook die van de omliggende huisartspraktijken. Ook het kwaliteitsbeheer, de ICT-taken, het vastgoedbeheer en de inkoop worden centraal geregeld. Een online verbinding met het regionale ziekenhuis zorgt onder meer voor e-mail consultatie met specialisten en integrale elektronische patiëntendossiers en een andere manier van samenwerken tussen huisarts en specialist.

Zo´n huisartsenkliniek is 24 uur per dag bereikbaar; er is ruimte voor een eigen laboratorium, er is een beperkte eigen beddencapaciteit voor observatie en nazorg van patiënten; opvang van terminale patiënten; eventueel een verloskundige afdeling voor dagopname. De huisarts kan zich in zo"n kliniek toeleggen op zijn primaire taak, de huisartsgeneeskunde. De ondersteuning die hij daarbij krijgt, draagt bij aan een betere en beter georganiseerde gezondheidszorg.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Prof. dr. W.A.B. Stalman houdt zijn oratie getiteld Brug naar de toekomst op vrijdag 14 september om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. U kunt de volledige oratietekst onder embargo opvragen bij Rianne Lindhout, dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. 020 4445662, e-mail . De heer Stalman kunt u bereiken op tel. 0317 620033, e-mail .2001-09-11 / pb 1.059.0 / RL

References


1. aj.lindhout@dienst.vu.nl

2. wstalman@knmg.nl

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij Voorlichting en Externe Betrekkingen,
e-mail: veb@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Oratie Oplossen huisartsentekort door huisartsenklinieken '
Lees ook