Katholieke Universiteit Brabant

Oratie prof.dr. Will J.M. Reijnders

RETAIL ON THE MOVE
Een nadere beschouwing van de dynamiek in de detailhandel en het toekomstperspectief van het Midden- en Kleinbedrijf in deze sector.

Op vrijdag 18 februari 2000 aanvaardt prof.dr. Will Reijnders, hoogleraar Bedrijfseconomie, i.h.b. Retail Marketing aan de KUB, zijn ambt met het uitspreken van een inaugurele rede, getiteld: RETAIL ON THE MOVE. Een nadere beschouwing van de dynamiek in de detailhandel en het toekomstperspectief van het Midden- en Kleinbedrijf in deze sector.

Aula KUB: 16.15 uur

Foto's van 18 februari

Korte samenvatting
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in de detailhandel heeft in de periode 80- 96 + 15 % marktaandeel verloren ten gunste van het Grootwinkelbedrijf. De laatste drie jaren lijkt het marktaandeel van het MKB zich te stabiliseren. In deze rede wordt nader ingegaan op het toekomstperspectief van het MKB in de detailhandel. Hiertoe wordt in eerste instantie een schets gegeven van de enorme dynamiek die de detailhandel heden ten dage kenmerkt. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: het veranderend consumentengedrag; marketing; ICT en e-tailing; internationalisering, ketenomkering en ketenintegratie. Op basis hiervan wordt stilgestaan bij het toekomstperspectief van het MKB.

De dynamiek in de detailhandel manifesteert zich op vele fronten. Factoren die hierbij genoemd kunnen worden zijn: het streven van de consument naar het maximaliseren van het tijdrendement; de toenemende internationalisering, schaalvergroting en concentratie. En met name de opkomst van e-tailing. Een gevolg hiervan is dat de concurrentiedruk groter wordt. Dit levert een groot aantal uitdagingen op. De detailhandel zal gelijktijdig een aantal beleidsvelden op een gecoördineerde wijze ter hand moeten nemen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het pro-actief inspelen op en ondersteunen van de consument in zijn consumptiegedrag; het ontwikkelen en onderhouden van klantgerichte winkelformules; het consolideren van de overall marktpositie; het ontwikkelen van volwaardige e-commerce concepten; het genereren van schaaleffecten door internationalisering en schaalvergroting; en het verder doorvoeren van het ketenomkering- en ketenintegratieproces met als doel een meer marktgerichte operatie, kostenreductie en kostenbeheersing. Een overvolle agenda dus. Een sleutelrol moet hierbij worden toebedeeld aan de ICT ontwikkelingen.

ICT stelt de detailhandel in staat:
> * beter in te spelen op het koop- en bestedingsgedrag van de consument;
* nieuwe marketingstrategieën te ontwikkelen en succesvol te implementeren;
* nieuwe marketingkanalen zoals e-commerce te ontwikkelen en succesvol te implementeren;
* kostenbeheersing en kostenreducties te realiseren binnen de goederenstroom door middel van het synchroniseren van logistieke systemen binnen de distributiekolom;
* het verbreden van de span of control / scope of control, hetgeen een belangrijke stimulans vormt voor verdere schaalvergroting, concentratie en internationalisering.

De detailhandel heeft zich ontwikkeld tot een technologisch gesofisticeerde sector. Het gesternte, waaronder dit proces zich voltrekt, wordt gekenmerkt door een toenemende concurrentiedruk, ketenomkering en ketenintegratie. Grote, sterk verticaal geïntegreerde, vaak internationaal opererende concerns strijden op verschillende fronten met elkaar om een goede positie op de verschillende doelmarkten. Er wordt in dit kader gesproken van ketenconcurrentie.

Het ketenmanagement is hierbij in belangrijke mate bepalend voor succes. Al met al kan geconcludeerd worden dat er hogere eisen gesteld worden aan het niveau van professionaliteit van de retailers. De opkomst van e-commerce fungeert hierbij als katalysator.

De positie van het MKB in detailhandel
Een eerste conclusie die uit het voorafgaande getrokken zou kunnen worden, is dat de detailhandel meer en meer een arena wordt van de grote, internationaal opererende detailhandelsorganisaties. Een vraag die men zich vervolgens kan stellen is of er nog plaats is voor het MKB. Het antwoord op deze vraag is in ieder geval bevestigend: immers het marktaandeel van het MKB blijft min of meer stabiel. Kennelijk heeft het MKB momenteel voldoende slagkracht om zichzelf te handhaven. Of dit in de toekomst ook zo zal blijven, is afhankelijk van een tweetal factoren:
* het behoud van de commerciële slagvaardigheid; en * het behoud van een gezonde bedrijfseconomische basis.

Teneinde dit te kunnen realiseren zal het MKB de voordelen die zij heeft ten opzichte van het grootwinkelbedrijf beter moeten uitspelen. De voordelen hebben betrekking op creativiteit, innovatief vermogen, beslisvaardigheid en flexibiliteit van opereren. Een negatieve score realiseert het MKB op het gebied van bedrijfseconomisch beheer en marktbewerking.

In principe zijn er twee mogelijkheden voor de MKB detaillist om te kunnen komen tot een commercieel slagvaardige operatie en een verantwoord bedrijfseconomisch beheer. Men kan kiezen voor specialisatie, waarbij men een strategie van market-niching hanteert. Op deze wijze blijft men uit het vaarwater van de grootschalig opererende detailhandelsorganisaties en is men, ondanks de slechtere kostenstructuur, in staat een specifieke marktpositie in te nemen en te overleven. Als tweede strategie kan sterk gestructureerde commerciële samenwerking genoemd worden.

Het samenwerkingsverband draagt hierbij zorg voor -a- een verantwoord bedrijfseconomisch beheer gericht op kostenbeheersing en kostenreductie, -b- een slagvaardige commerciële (virtuele) winkelformule, en -c- verdere professionalisering van de ondernemer en zijn personeel. De MKB ondernemer draagt vervolgens zorg voor een optimale implementatie van de formule in de lokale markt. De ondernemer wordt hierbij ondersteund door het dienstenapparaat van het samenwerkingsverband. Er wordt hier ook wel gesproken van het modern ondernemerschap.

Op deze wijze weet de MKB detaillist de voordelen van het kleinschalig ondernemen maximaal uit te nutten en de nadelen in belangrijke mate te elimineren. Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat ook het GWB het model van sterk gestructureerde commerciële samenwerking met het MKB op grote schaal toepast.

Curriculum Vitae
Will Reijnders (Rijen, 1951) doorliep de Lagere en Middelbare Detailhandelsschool te Breda. In de periode 1972-1977 was hij ondermeer als winkelmanager werkzaam bij de detailhandelsdivisie van Bally of Switzerland. Achtereenvolgens is hij gestationeerd geweest in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië. Via een colloquium doctum wist hij in 1977 toegang te verkrijgen tot de studie Bedrijfseconomie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Tijdens zijn studie was hij als docent Commerciële Economie (1981-1983) verbonden aan het Kollege voor Middelbaar Economisch Onderwijs te Eindhoven.

Na het behalen van het doctoraaldiploma (Bedrijfseconomie specialisatie Marketing) is hij gedurende 3 jaar (1983-1986) werkzaam geweest als docent marketing aan de HEAO te Eindhoven en Den Bosch. Daarna is hij als universitair (hoofd)docent (1986-1999) verbonden geweest aan het departement Marketing van de vakgroep Bedrijfseconomie aan de KUB. Tijdens deze periode was hij tevens associate dean (1995-1999) aan de Tias Business School In 1994 promoveerde hij op het proefschrift Prestaties van Netwerken in de Detailhandel. Zijn wetenschappelijke belangstelling richt zich onder meer op detailhandels- en distributiemarketing, samenwerking in de distributiekolom en marketingstrategie. Over deze onderwerpen heeft hij zowel in nationale als internationale tijdschriften gepubliceerd.

Momenteel is hij als director of studies binnen Tias Business School verantwoordelijk voor het Master in Marketing programma voor de ING Group en Master in Retail Management voor C&A Europa. Daarnaast geeft hij in het binnen- en buitenland gastcolleges. Reijnders is tevens als partner verbonden aan SEM BV, een werkmaatschappij van het management consultancy bureau Bouman & Van
Spaendonck te Zaltbommel.


18-02-2000 KUB

Deel: ' Oratie prof.dr. Reijnders KUB dynamiek in detailhandel '
Lees ook