Katholieke Universiteit Nijmegen

Datum laatste wijziging: 17 februari 1999

Promoties, oraties en afscheidscolleges

Oratie mw. prof. dr. H.P.J.M. Dekkers

Per 1 juli 1998 benoemd tot hoogleraar op de profileringsleerstoel 'Onderwijskunde, in het bijzonder vraagstukken van toegankelijkheid van het onderwijs' aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Oratie: vrijdag 12 maart 1999 om 15.45 uur precies

TOEGANKELIJK EN EFFECTIEF ONDERWIJS

De oratie behandelt het thema onderwijs en ongelijkheid. Het begrip 'toegankelijkheid' krijgt invulling vanuit een meritocratisch perspectief op onderwijs, oftewel vanuit de vraag: 'Ontplooit het onderwijs de capaciteiten van alle leerlingen, ongeacht bijvoorbeeld sociaal-economisch milieu, etnische herkomst of sekse?'.

Dekkers omschrijft de relevante begrippen (meritocratie, selectie, effectiviteit) en bespreekt voorbeelden van achterstanden in het onderwijs. Zij gaat kort in op de discussie 'aanleg of omgeving' en zet vervolgens uiteen op welke wijze vanuit
onderwijssociologische/onderwijskundige invalshoeken theorieën zijn ontwikkeld en onderzoek is uitgevoerd naar verklaringen voor leerprestatie- en schoolloopbaanverschillen tussen groepen leerlingen.

Een beschrijving van de stand van zaken in onderzoek tot nu toe mondt uit in een pleidooi voor meer geïntegreerde studies (naar disciplines, variabelen, subgroepen) naar de determinanten van ongelijkheid in het onderwijs, met als voorbeeld daarvan een binnenkort op te starten onderzoeksprogramma. Dekkers besluit haar oratie met een bespreking van aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel van de rede: Toegankelijkheid van het onderwijs.

Deel: ' Oratie Toegankelijk en effectief onderwijs '
Lees ook