Start FTTO

ORDE-nieuwsbericht van 10/03/1999.

In de meerjarenafspraken curatieve zorg hebben veldpartijen en het kabinet onder meer afgesproken zich maximaal in te zetten de hoogwaardige en toegankelijke geneesmiddelenvoorziening te behouden en de verwachte stijging in de geneesmiddelenuitgaven af te remmen. De Orde nam het voortouw om tot een farmacotherapeutisch transmuraal overleg (FTTO) te komen.

Een (forse) groei van de kosten van geneesmiddelen zal ten koste gaan van uitgaven in andere sectoren van de zorg. Uit ervaring in het buitenland is gebleken dat budgettering van geneesmiddelen moeilijk uitvoerbaar is. De problemen blijken vooral te liggen op het terrein van de informatievoorziening en de kosten van overhead. In plaats van budgettering zou ook kunnen worden gedacht aan de totstandbrenging van medisch-farmaceutische overleggroepen, samengesteld uit leden van formulariumcommissies en farmacotherapeutische overleggen (FTO's). Formulariumcommissies in ziekenhuizen zijn al decennia actief om te komen tot goede en doelmatige farmacotherapie in de kliniek. Sinds 1991 overleggen huisartsen en openbare apothekers met elkaar in het FTO.
Tot nu toe vindt echter op betrekkelijk weinig plaatsen afstemming plaats tussen medisch specialisten, huisartsen, ziekenhuis en openbare apothekers over het te voeren farmacotherapie beleid. De Orde en de LHV erkennen het belang van de afstemming van intramurale, poliklinische en extramurale zorg. Zij onderkennen bovendien het belang van invoering van het FTTO.

Proeftuinen
Samen met onder andere LHV, NHG en KNMG is de Orde bezig met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de ontwikkeling en implementatie van het FTTO. Aangezien de beste aanpak voor het FTTO nog onduidelijk is en op verscheidene plaatsen in Nederland initiatieven op dit terrein worden ontplooid, is het wenselijk nieuwe ontwikkelingen eerst te toetsen voordat daaraan een ruimere verspreiding wordt gegeven. Hiervoor wordt de term proeftuinen gebruikt.
Tot onze verrassing opende het ministerie van VWS onlangs de inschrijving voor proeftuinen. Orde, LHV en KNMG hebben daarop in een brief aan de minister duidelijk gemaakt dat zij het FTTO en de proeftuinen zien als een uitwerking van de meerjarenafspraken, waarvoor de Orde het voortouw zou nemen. Bij de bestuurlijke vernieuwing die het departement voorstaat, past niet dat het ministerie het initiatief neemt de aanmelding van proeftuinen te openen voordat het plan van aanpak ontwikkeling en implementatie FTTO gereed is. Bij de 'aftrap' van de tweede fase van de meerjarenafspraken op 9 februari 1999 werd dit ruiterlijk toegegeven door het ministerie.
De Orde en de LHV hebben uiteraard begrip voor de politieke gevoeligheid van het geneesmiddelendossier en zijn daarom desondanks bereid mee te werken aan de (volgens ons voortijdige) start van proeftuinen. Huisartsen en medisch specialisten (via Ordecoördinatoren en stafvoorzitters) zijn daarom geïnformeerd over de mogelijkheid projectvoorstellen in te dienen. De Orde verwacht snel nader te kunnen berichten over de selectie van de projectvoorstellen.

© copyright ORDE 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Orde bepleit farmacotherapeutisch transmuraal overleg '
Lees ook