Ordina Beheer NV

ORDINA NV

Overeenstemming overname

Ordina en Devote bereiken overeenstemming over overname

Utrecht / Bunnik, 7 augustus 2001. Op 16 juli 2001 hebben Devote N.V. en Ordina N.V. gezamenlijk aangekondigd dat de verwachting gewettigd was dat overeenstemming bereikt zou worden over een vriendelijk bod door Ordina op alle uitstaande aandelen van Devote. Inmiddels is deze overeenstemming bereikt. Ordina doet onder de voorwaarden zoals vermeld in het biedingsbericht d.d. 7 augustus 2001 een openbaar bod op alle uitstaande aandelen van Devote. Het biedingsbericht is vanaf heden verkrijgbaar. Het bod houdt onder meer in dat Ordina de aandeelhouders van Devote een bedrag in contanten biedt van EUR 2,95 per gewoon aandeel Devote. De aanmeldingstermijn voor dit bod loopt van 8 augustus 2001 tot 31 augustus 2001, 15.00 uur, behoudens verlenging.

Gestanddoening Ordina streeft naar een aanmelding van 95% of meer in het uitstaande aandelenkapitaal van Devote. Ordina zal het bod echter gestand doen indien meer dan 67% van het volledige geplaatste aandelenkapitaal van Devote, vermeerderd met nog eventueel uit te oefenen opties tot het verkrijgen van aandelen Devote, onder het bod is aangemeld en aan alle voorwaarden voor gestanddoening van het bod is voldaan, danwel daarvan afstand is gedaan door Ordina. Overige voorwaarden voor gestanddoening van het bod worden uiteengezet in het biedingsbericht.

Pre-acceptatie Vijf aandeelhouders van Devote, zijnde vier leden van de Raad van Bestuur van Devote en de Stichting Administratiekantoor Devote, gezamenlijk vertegenwoordigend circa 46% van het volledig geplaatste aandelenkapitaal van Devote, hebben onvoorwaardelijk toegezegd dat zij de door hen gehouden aandelen Devote gedurende de aanmeldingstermijn zullen aanmelden.

Motieven voor het bod Ordina's strategie is te bouwen aan lange termijn relaties met klanten waarin oplossingen worden geleverd door combinatie van businesskennis en kennis van ICT. Bij klanten is een duidelijke tendens waarneembaar dat wordt gekozen voor een beperkt aantal ICT-dienstverleners (preferred suppliers). Belangrijke elementen om te worden geselecteerd als preferred supplier zijn kwaliteit, een full-service dienstenportfolio en schaalgrootte. Voor relatief kleinere ICT-dienstverleners, zoals Devote, leidt deze tendens ertoe dat aansluiting wordt gezocht bij een grotere marktpartij, zoals in dit geval Ordina. Door het creëren van schaalgrootte en met de juiste expertise kan Ordina haar opdrachtgevers - met hoogwaardige ICT-dienstverlening - optimaal ondersteunen in het verbeteren van hun business rendement.

Na de door Devote ingezette reorganisatie is Devote een aantrekkelijke partner voor Ordina. Met de toevoeging van de activiteiten van Devote zal de expertise van Ordina op het gebied van ICT-architecturen en eBusiness aanzienlijk worden versterkt. De overname van Devote past derhalve binnen de strategische ambitie van Ordina om een top drie speler in de Nederlandse markt voor ICT-dienstverlening te worden in die marktgebieden en activiteiten waarop zij zich richt. Met name op het gebied van ICT-architecturen wordt een vooraanstaande positie bereikt. Devote heeft met name een vooraanstaande positie in de marktsegmenten Finance en Trade, Transport & Industry. Ook Ordina heeft in deze marktsegmenten een stevige positie, welke door de overname van Devote verder wordt versterkt.

In het kader van het bod is door Ordina en Devote veel aandacht besteed aan de sociaal-culturele aspecten, verbonden aan de voorgenomen overname. Ordina en Devote zijn van mening dat de ondernemingen goed op elkaar zullen aansluiten.

Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Devote zijn van mening, in aanmerking nemende de strategische, financiële en sociale aspecten van de overname door Ordina, dat het bod redelijk en evenwichtig is en bevelen het bod derhalve unaniem aan.

Nadere inlichtingen Voor nadere inlichtingen over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Ordina: dhr. J.H. den Hartog, tel. nr. 030 29 84 184 Devote: dhr. D. Steen, tel. nr. 030 65 93 014

Ordina Beheer NV


Deel: ' Ordina en Devote bereiken overeenstemming over overname '
Lees ook