De Unie


Ordina lapt regels aan haar laars

14 maart 2003 - Begin maart hebben wij via de media vernomen dat Ordina wederom 225 medewerkers gaat ontslaan. Naar aanleiding hiervan heeft De Unie de directie om opheldering gevraagd.

Op 13 maart heeft ondergetekende een gesprek gehad met de heren Taselaar, directeur HRM, en Van Buren.

Laten wij voorop stellen dat de situatie in de ICT-sector op dit moment zodanig is dat bij tal van bedrijven helaas saneringen noodzakelijk zijn. Naar wij hebben begrepen heeft de COR van Ordina een positief advies uitgebracht over het voorgenomen besluit tot sanering bij Ordina. Daarmee lijkt te worden bevestigd dat ook bij Ordina dus verdere ingrepen noodzakelijk zijn. Dit moet dan echter wel gebeuren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de regels die daarvoor zijn. Op dat punt lijkt Ordina de plank mis te slaan.

Collectief ontslag
De Unie heeft in het gesprek aangegeven verbaasd te zijn het nieuws omtrent de ontslagen uit de media te moeten vernemen. Op basis van de Wet Melding Collectief Ontslag dient een werkgever namelijk vakorganisaties tijdig te raadplegen, indien er sprake is van ontslag van minimaal 20 medewerkers binnen één CWI-gebied (Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen). Uw werkgever heeft hierop aangegeven in de eerste plaats geen behoefte te hebben aan overleg met vakorganisaties, omdat alles reeds in goed overleg met de COR is geregeld. Daarnaast stelt Ordina dat er geen sprake zou zijn van collectief ontslag in de zin van de wet. De Unie heeft grote twijfels over! Ordina streeft ernaar het gros van de 225 medewerkers per 1 mei ontslagen te hebben. De kans dat er dan binnen één CWI-district 20 of meer medewerkers voor ontslag worden voorgedragen lijkt dus zeer groot. Door de procedures via de kantonrechter te laten lopen, wordt dit aantal echter minder controleerbaar.

Selectiecriteria
Vervolgens hebben wij duidelijkheid gevraagd over de selectiecriteria die Ordina toepast om te bepalen welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen. Ordina heeft aangegeven dat er drie criteria worden gehanteerd: kwaliteit, anciënniteit en inzetbaarheid. De Unie vindt deze combinatie van criteria onacceptabel. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen mag kwaliteit geen rol spelen! Primair dient men functies te definiëren die vervallen. Binnen groepen uitwisselbare functies geldt last in first out. Daar waar het detacherings-medewerkers betreft mag men ook nog kijken naar beschikbaarheid.
Medewerkers die in de beschikbaarheid zitten kunnen in bepaalde gevallen eerder voor ontslag in aanmerking gebracht worden. Dit dient echter met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebeuren. Verleden week heeft de Stichting van de Arbeid de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd dat de werkgever eerst moet kijken of een gedetacheerde medewerker, die op grond van het dienstjarenbeginsel voor ontslag in aanmerking komt, vervangen kan worden door iemand in de beschikbaarheid. Alleen als de zakelijke relatie met de opdrachtgever vervanging van de gedetacheerde medewerker aantoonbaar in de weg staat, is afwijking van het dienstjarenbeginsel mogelijk.

Kwaliteit mag in dit soort trajecten nimmer een rol spelen. Kwaliteit is een onderwerp waar werkgever en werknemer altijd aan dienen te werken. Hiervoor bestaat een uitgebreid HRM-instrumentarium, zoals functioneringsgesprekken, beoordelingen, ontwikkelingsplannen en scholing. Het hanteren van het subjectieve criterium kwaliteit bij reorganisaties om bedrijfseconomische redenen kan leiden tot "blauwe ogen politiek" en is daarom niet toegestaan.

Sociaal plan
Tenslotte hebben wij gesproken over het sociaal plan dat overeengekomen is met de COR. Omdat het plan met de COR is afgesloten is het niet bindend (in tegenstelling tot een sociaal plan overeengekomen met vakorganisaties). Met andere woorden: een werknemer kan de regeling uit het plan beschouwen als een aanbod van de werkgever, wat hij kan accepteren, of niet. De Unie kent de precieze inhoud van het Sociaal Plan op dit moment niet. Wij kunnen dus ook niet aangeven of dit wel of geen acceptabel plan is.

Mocht het zo zijn dat u, als lid van De Unie, voor ontslag in aanmerking wordt gebracht dan adviseer ik u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het Unie-kantoor in uw regio voor advies en bijstand. U zult zeer kritisch moeten kijken naar de redenen waarom Ordina vindt dat u moet vertrekken. Indien kwaliteit hierin een rol speelt, kunt u hiertegen, indien gewenst, inhoudelijk verweer voeren bij de kantonrechter. Hierbij kunt u aangeven dat u meent dat er sprake is van collectief ontslag, waarbij vakorganisaties niet tijdig zijn geraadpleegd.
Uw Unie-bestuurder zal samen met u de beste route bewandelen.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u via e-mail contact met mij opnemen (ict@unie.nl) of telefonisch (023) 556 31 42.

Tot slot verzoek ik u dit schrijven ook onder de aandacht van uw collega's te brengen, zodat ook zij hiervan kennis kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,

Babet Hendriks
Bestuurder

* Intropagina ICT

vrijdag, 14 maart 2003

Deel: ' Ordina lapt regels aan haar laars '
Lees ook