Ordina Beheer NV

ORDINA NV https://www.ordina.nl

Ordina reduceert aantal medewerkers

PERSBERICHT

Utrecht, 19 februari 2003

Ordina reduceert aantal medewerkers wegens verslechterde marktomstandigheden in 2003

- Voorlopige omzet en bedrijfsresultaat 2002 in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen. - De marktsituatie is sinds de jaarovergang duidelijk verslechterd, waarbij thans ook bij de overheid sprake is van een duidelijk verminderde investeringsbereidheid. - Ordina verwacht op korte termijn geen verbetering van het huidige marktbeeld, op grond waarvan een capaciteitsreductie wordt aangekondigd waarbij naar verwachting circa 225 medewerkers hun baan zullen verliezen. De kosten hiervan zullen ten laste van het resultaat over 2003 worden gebracht.

Marktontwikkelingen De markt voor ICT-dienstverlening staat sinds de jaarovergang meer onder druk dan in het jaar 2002, in welk jaar de markt ook reeds fors onder druk heeft gestaan. De jaarovergang is door een aantal opdrachtgevers aangegrepen om projecten stil te leggen en een aantal geplande activiteiten niet op te starten. Dit was in voorgaande jaren ook het geval, zij het dat in de voorgaande jaren in de loop van het eerste kwartaal de vraag naar ICT-dienstverlening weer merkbaar toenam.

Ondanks dat Ordina haar positie van preferred partner bij een groot aantal opdrachtgevers heeft verstevigd en Ordina op een groot aantal zeer aansprekende projecten bij grote klanten actief is, vertoont de markt tot op heden nauwelijks verbetering ten opzichte van de geconstateerde terughoudendheid bij jaarovergang. Dit wordt ook ingegeven door het feit dat beslissingstrajecten bij opdrachtgevers nog meer tijd in beslag nemen dan voorheen. Daarnaast geeft de huidige markt, gezien de algemene economische situatie, geen aanleiding om aan te nemen dat het beeld snel zal verbeteren. Ook de internationale onrust draagt niet bij aan een mogelijk herstel van het economisch vertrouwen. In vergelijking met 2002 tekent zich bovendien een duidelijke verslechtering van de marktsituatie af bij de overheid. Naast de reeds gemelde invloedsfactoren, leiden teruglopende overheidsinkomsten in combinatie met een kabinetsformatie, ondanks de sterke marktpositie van Ordina, tot merkbare luwte in deze voor Ordina belangrijke markt.

Voorlopige resultaten 2002 Vooruitlopend op de definitieve resultaten, deelt Ordina NV mede dat over het jaar 2002 een omzet is gerealiseerd van circa EUR 397 miljoen (2001: EUR 444 miljoen) en een bedrijfsresultaat (EBITA) van circa EUR 29,7 miljoen, dat in lijn ligt met de in augustus 2002 gedane uitspraak. Voorts kan worden vermeld dat Ordina NV per 31 december 2002, mede ten gevolge van een verbeterde debiteurenpositie, vrij is van bancaire schulden.

De definitieve resultaten van Ordina NV worden gepresenteerd op 4 maart aanstaande, voorbeurs.

Reductie aantal medewerkers Ondanks de relatief goede resultaten over het jaar 2002, ziet Ordina zich op basis van de huidige marktsituatie en vanuit een lange termijn rendementsperspectief genoodzaakt een capaciteitsreductie in te zetten, waarbij in totaal circa 225 medewerkers hun baan zullen verliezen, circa 175 professionals en circa 50 medewerkers in de overhead. Onder de professionals richt deze reductie zich met name op activiteiten op het gebied van (management) consulting en softwareontwikkeling, waaronder begrepen technische automatisering. De reductie zal voor een belangrijk deel plaatsvinden in de sectoren Public en TTI (Trade, Transport & Industry). Ook in de andere organisatieonderdelen wordt het personeelsaantal teruggebracht, zij het in beperktere mate. In de overhead zal circa een 50-tal medewerkers hun baan verliezen, zowel in de sectoren en deelnemingen als op corporate niveau.

Met de capaciteitsreductie zal een bedrag van circa EUR 7,5 miljoen voor belastingen aan reorganisatiekosten gemoeid zijn. Dit bedrag zal onderdeel uitmaken van de bedrijfskosten over het eerste halfjaar van 2003. De beoogde kostenbesparing die met de reductie van het aantal medewerkers zal worden gerealiseerd, bedraagt op jaarbasis circa EUR 12 miljoen.

Over Ordina Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor Informatie en Communicatie Technologie. De organisatie, opgericht in 1973, telt thans ruim 3.750 medewerkers. Ordina ondersteunt haar opdrachtgevers met behulp van hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie om strategisch voordeel te behalen, door toepassing van gedegen vakkennis van ICT in combinatie met voortdurende innovatie en een heldere kijk op bedrijfskundige vraagstukken.

Het dienstenpakket omvat onder meer management- en business-consultancy, ICT-consultancy, ERP-consultancy en -beheer, applicatieontwikkeling en -beheer en het ontwikkelen van embedded software. Het aandeel Ordina NV is genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs en is opgenomen in de Midkap-index.

Deel: ' Ordina reduceert aantal medewerkers '
Lees ook