expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: gigaport operationeel

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 065
Datum: 10-05-1999

ORGANISATIE GIGAPORT OPERATIONEEL. GUNSTIGE EERSTE EFFECTEN GIGAPORT

ZICHTBAAR

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft, mede namens minister Hermans van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat, de stuurgroep benoemd die leiding zal geven aan de verdere invulling van het project GigaPort. De stuurgroep zal worden voorgezeten door de heer dr. P. Winsemius en bestaat verder uit de volgende personen:

- Stichting SURF (de voorzitter van het bestuur), de heer prof.dr. K. Dittrich

- Telematica Instituut (de voorzitter van het bestuur), de heer dr. E. van Spiegel

- Deelnemer uit de aan het Telematica Instituut gerelateerde bedrijven, de heer A.H. Lundqvist

- Deelnemer vanuit kennisinstellingen, de heer prof.dr. M. Rem
- Deelnemer uit het algemene bedrijfsleven, de heer Th.J.A. Schellekens

- Deelnemer voorkomend uit kleinere ICT-bedrijven, de heer ir. M.C. Westermann MBA.

Inmiddels heeft de stuurgroep Mw. J.A. Tammenoms Bakker benoemd tot GigaPort directeur en eerstverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken.

De geavanceerde infrastructuur die met GigaPort in Nederland wordt gecreëerd voor onderzoek en ontwikkeling, zal naar de verwachting van het kabinet een positieve bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat in Nederland. In dat verband is memorabel dat de aankondiging van GigaPort voor Lucent Technologies mede de aanleiding vormde om in Enschede een vestiging van haar Bell Labs te openen. Tevens bracht het IBM tot de aankondiging dat het zijn Advanced Internet Application Center voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika in Nederland zal vestigen.
Met de inmiddels gerealiseerde aansluiting van het huidige nationale telecommunicatie onderzoeksnetwerk van SURFnet b.v., als onderdeel van het GigaPort project, op het Amerikaanse Internet2-netwerk Abilene, is Nederland het eerste land in Europa dat een directe Internet2-verbinding met de Verenigde Staten heeft.

Het GigaPort-project, waarvoor het kabinet op 30 maart j.l. het definitieve groene licht heeft gegeven, is opgezet vanuit de ambitie om Nederland een vooraanstaande rol te laten spelen bij de ontwikkeling van de volgende generatie Internet, het zogenaamde Internet2.
Het project omvat de volgende elementen:

- Het sterk opwaarderen van het nationale telecommunicatie onderzoeksnetwerk (SURFnet4) om in de pas te blijven lopen met de bandbreedtes die de meest geavanceerde onderzoeksnetwerken in de V.S. bieden. Daarmee zal Nederland haar huidige voorsprong met SURFnet4 in Europa verstevigen en een actieve rol spelen in de nieuwste stroming ICT-ontwikkelingen die grotere bandbreedtes vereisen.
- Het sterk opwaarderen van de internationale telecommunicatie verbindingen voor onderzoek met de VS en Europa.
- Het creëren van een omgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen geheel nieuwe ICT- en Internet-toepassingen en -technologieën die behoefte hebben aan zeer hoge bandbreedtes, kunnen ontwikkelen en testen

Het kabinet heeft voor GigaPort een budget van f 142 mln. beschikbaar gesteld voor de periode 1999 t/m 2002. Dit bedrag is bestemd voor het opwaarderen van de nationale en internationale telecommunicatie verbindingen voor onderzoek, voor het uitrusten van de omgeving waarin nieuwe toepassingen en technologieën kunnen worden ontwikkeld en uitgetest en voor het programma management. Het bedrag komt bovenop de inspanningen op dit vlak van bedrijven en kennisinstellingen zelf en een bijdrage van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ad f 20 mln. (voor dezelfde periode) voor de innovatie van het onderzoeksnetwerk.

GigaPort is te bereiken op het volgende adres: GigaPort, Postbus 2044, 3500 GA Utrecht, tel.: 030-2346600, fax.: 030-2332960.

Deel: ' Organisatie GigaPort operationeel '
Lees ook