Ingezonden persbericht


Persbericht 'Platform Zorg voor Leven'

Veenendaal, 30 mei 2002

Opheffen wachtlijsten vraagt om einde 'berufsverbot' en keuzevrijheid

Ruim 30 organisaties pleiten bij informateur voor kansrijk perspectief in de zorg

Geld alleen lost de wachtlijsten en het gebrek aan kwaliteit in de zorg niet op. De zorg moet vooral weer 'menselijk' worden. Het breed samengestelde Platform 'Zorg voor Leven' (ZvL) biedt de informateur daarvoor een aantal concrete handvatten. Op basis van recent onderzoek in de achterban bepleit het Platform:

- een zorgstelsel dat de patiënt ruimte biedt om te keizen voor levensbeschouwelijke zorg;

- een zorgstelsel dat aan verzekeraars ruimte biedt op levensbeschouwelijke gronden gedifferentieerde pakketten aan te bieden;
- volledige vrijheid van instroom van studenten en personeel met een christelijke levensovertuiging;

- een zorgstelsel waarin ethisch omstreden handelingen buiten het basispakket worden gehouden.

Substantieel deel van de bevolking
Het Platform 'Zorg voor Leven' is een bundeling van ruim 30 ideële organisaties die samen een substantieel deel van onze bevolking vertegenwoordigen. Dit deel van de bevolking levert bovendien een relatief grote input van werkers in de zorg. Volgens het Platform wordt er bij de inrichting van de zorg te weinig rekening gehouden met de wensen van o.a. dit bevolkingsdeel. Gevolg is een onvoldoende aanbod en een slechte benutting van motivatie en arbeidspotentieel.
Dwang om in opleiding of werk betrokken te worden bij medisch-ethisch omstreden zaken verhindert bijvoorbeeld die benutting. Leden van het Platform zijn o.a. de Nederlandse Patiënten Vereniging, , Nederlands Artsen Verbond, Juristenvereniging Pro Vita, Gereformeerd Maatschappelijk Verbond, Reformatorisch Maatschappelijke Unie en de Stichting Schuilplaats .

Notitie 'Oog voor elkaar en voor de zin van het leven' Het Platform heeft de informateur een notitie gestuurd. De notitie 'Oog voor elkaar en voor de zin van het leven' geeft eerst een beknopte analyse van de - breed erkende - ruïnering van onze samenleving. Het Platform verwoordt een nieuw zingevingsperspectief. Daarbij pleit het voor een levensloopbestendige cultuur, een af- en uitvalvrije samenleving. De vergruizing in maatschappij en zorg vragen om meer dan geld alleen. Het gaat ook om een hernieuwde bewustwording van de klassieke en joods-christelijke basis van ons type zorg, betere omgang met patiënten en erkenning van bezwaren tegen een technocratische kijk op het leven.

Deel: ' Organisaties pleiten voor kansrijk perspectief in de zorg '
Lees ook